Majątek/Sprawozdania

Kapitał zakładowy


Kapitał zakładowy spółki wynosi: 703.900,00 zł (siedemset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 7039 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).

Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa.

Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 1.060 akcji oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 597.900,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Sprawozdania za 2019 r.


Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji (obowiązek wynikający z art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji)

Sprawozdanie za 2019 rok z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art.21 ust.1a (obowiązek wynikający z art.31c ustawy o radiofonii i telewizji)

Instrukcja obsługi


Menu przedmiotowe (prawa strona ekranu) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący (w prawej, górnej części ekranu) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane osób, które wprowadzają informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.