KONKURSY I PLEBISCYTY

XX Wojewódzki Konkurs Historyczny: Zabytki Naszego Regionu. "Ślady nieobecnych. Żydzi na Kujawach i Pomorzu", Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, w dniach od 5.01.-13.06.2024r.

2024-02-02
mat. organizatora

mat. organizatora

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi z historią, kulturą, zabytkami oraz dziedzictwem naszego regionu. Jednocześnie ma służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

XX edycja Konkursu „Zabytki naszego regionu” została poświęcona obiektom i miejscom związanym ze społecznościami żydowskimi zamieszkującymi niegdyś obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że temat Konkursu przyczyni się do odkrycia przez uczestników licznych śladów Wielkich Nieobecnych – Żydów – w przestrzeni naszego regionu. Ich losy i dzieje nie powinny być bowiem postrzegane tylko poprzez pryzmat Holocaustu, ale całej aktywności. Stąd liczymy na to, że zainspirują Was, drodzy Uczestnicy, kamienice, warsztaty, fabryki, banki, domy handlowe, mieszkania, cmentarze czy synagogi. Prace uczestników przyjmujemy do 26 kwietnia 2024 roku. Pełna treść regulaminu konkursowego jest dostępna na stronie internetowej: www.kpck.pl

KOBIETY Z PASJĄ, Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w dniach od 4.04.do 10.06.2024r.

2024-04-22
Uniwersytet WSB MERITO Bydgoszcz wspólnie z PFRON jest organizatorem Plebiscytu KOBIETY Z PASJĄ. Celem „Plebiscytu” jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnościami zamieszkałych na stałe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia oraz promowanie ich postaw.

„Plebiscyt” odbywa się w pięciu kategoriach
1) „Nauka” - kategoria dla kobiet odnoszących sukcesy w obszarze nauka;
2) „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport” - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
4) „Działalność społeczna” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Biznes” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo i będących osobami z niepełnosprawnościami
Organizatorem „Plebiscytu” jest Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Laureatki „Plebiscytu” wybierane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, mediów, szkół wyższych oraz organizacji pozarządowych. W skład kapituły wchodzi co najmniej 5 osób. Kapituła zatwierdzana jest przez organizatora „Plebiscytu” do dnia 10 kwietnia 2024 r. Kapituła dokonuje wybory laureatek do dnia 30 maja 2024. Wybór następuje większością głosów. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
• jednostki administracji rządowej
• jednostki administracji samorządowej
• organizacje pozarządowe
• media
• osoby fizyczne
• placówki edukacyjne
Jest to pierwsza edycja „Plebiscytu”. W latach następnych planujemy Plebiscyt Ogólnopolski w oparciu o 11 Uniwersytetów WSB MERITO w Polsce. Gale Plebiscytów ogólnopolskich, w latach następnych, planujemy realizować zawsze w Bydgoszczy.
Dane teleadresowe „Plebiscytu”: Uniwersytet WSB MERITO w Bydgoszczy 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74 telefon: +48 606 149 305 e – mail: plebiscyt@bydgoszcz.merito.pl
Wystąpiliśmy o patronaty honorowe do wojewody kujawsko - pomorskiego, prezydenta miasta Bydgoszczy, marszałka województwa oraz do Prezesa PFRON w Warszawie.
Powołamy 15 osobową kapitułę, w składzie której zasiadać będą też przedstawiciele mediów

REGULAMIN PLEBISCYTU „Kobiety z pasją”
§1.
1. Honorowy patronat nad plebiscytem „Kobiety z pasją” zwanym dalej
„Plebiscytem” sprawują Wojewoda Kujawsko–Pomorski Pan Michał Sztybel, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.
2. Organizatorem „Plebiscytu” jest Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu we
współpracy z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Biuro „Plebiscytu” znajduje się w siedzibie Uniwersytetu WSB MERITO
w Bydgoszczy ul. Fordońska 74 i zajmuje się organizacją, promocją i przeprowadzeniem „Plebiscytu”.
4. Dane teleadresowe „Plebiscytu”: Uniwersytet WSB MERITO
w Bydgoszczy 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74 telefon: 606 149 305 e– mail: plebiscyt@bydgoszcz.merito.pl
§2.
1. Celem „Plebiscytu” jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnościami
zamieszkałych na stałe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz
promowanie ich postaw.
2. Szczegółowe kategorie „Plebiscytu”
1) „Nauka” - kategoria dla kobiet odnoszących sukcesy w obszarze nauka;
2) „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport” - kategoria dla kobiet działają cych w obszarze sportu;
4) „Działalność społeczna” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Biznes” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo i będących osobami z niepełnosprawnościami
3. Laureatki „Plebiscytu” wybierane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, mediów, szkół wyższych oraz organizacji pozarządowych.
4. W każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka.
​5. Kapituła może podjąć decyzję o wyróżnieniu kandydatki/ek ze względu na specjalne osiągnięcia.
6. Laureatki otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody, w przypadku ich pozyskania przez organizatora konkursu.
§3.
1. W skład kapituły wchodzi co najmniej 5 osób. Kapituła zatwierdzana jest
przez organizatora „Plebiscytu” do dnia 30 kwietnia 2024 r.
2. Podanie do wiadomości publicznej składu kapituły nastąpi niezwłocznie po jej powołaniu.
§4.
1. Rozpoczęcie „Plebiscytu” wyznacza się na dzień 15 kwietnia 2024.
2. Zgłoszenie kandydatki do „Plebiscytu” powinno nastąpić na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia kandydatek wraz z załącznikami wysyłamy na adres plebiscyt@bydgoszcz.merito.pl
oraz przyjmowane są w siedzibie Uniwersytetu WSB MERITO w Bydgoszczy ul. Fordońska 74, o którym mowa w §1 ust. 4, do dnia 31 maja 2024r.
W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
3. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone wyłącznie zdjęcia kandydatki,
w ilości nie więcej niż 2 szt. ( parametry zdjęcia : wymiary nie mniej niż 1000x700 pikseli, pojemność zdjęcia nie więcej niż do 2 MB, format zdjęcia - jpg).
Nie jest możliwe dołączanie innych załączników oprócz załącznika, o którym mowa w §4 ust.5.
4. Kandydatka musi mieć ukończone 18 r.ż. oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i załącznik nr 3 zgodę na wykorzystanie wizerunku.
§5.
1. Kapituła dokonuje wyboru laureatek do dnia 14 czerwca 2024.
Wybór następuje większością głosów.
2. Kapitule przysługuje prawo przesunięcia zgłoszenia kandydatki do innej
kategorii konkursu niż kategoria zaproponowana przez podmiot zgłaszający.

Finał centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Bydgoskie Centrum Sportu „Zawisza” 11-12.04.2024r.(zakończony)

2024-03-27
mat. organizatora

mat. organizatora

mat. organizatora

mat. organizatora

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Została powołana w 1987 roku, stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
W finale centralnym weźmie udział 90 najlepszych uczniów szkół budowlanych w Polsce. Gospodarzem, już po raz drugi, będzie Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Pierwszy raz olimpiada w naszej szkole odbyła się 30 lat temu – w 1994 roku.
Cele olimpiady:
1. Tworzenie uczniom szkół budowlanych i wspomagającym ich nauczycielom warunków do sprawdzenia i porównania posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności w warunkach ogólnokrajowej rywalizacji.
2. Zwiększanie zainteresowania uczniów budownictwem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych.
3. Zwiększanie motywacji do samodzielnego zdobywanie wiedzy, szczególnie w zakresie nowych materiałów, technologii i konstrukcji.
4. Motywowanie uczniów i absolwentów do podejmowania doskonalenia zawodowego.
5. Efektywniejsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na kierunkach budowlanych.
6. Doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą.
7. Tworzenie miejsc i warunków do współzawodnictwa między uczniami i szkołami.
Głównym organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady uczestniczą inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Współorganizatorami tej edycji są: Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Bydgoska.
Olimpiada jest przygotowana i przeprowadzona za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za jej poziom merytoryczny i organizację.

"W pogoni za Bąblem" Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych, Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy od 17.04. do 28.05.2024r.

2024-04-10
mat. organizatora

mat. organizatora

Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień matematycznych. W ramach konkursu uczniowie klas trzecich szkół podstawowych Bydgoszczy i okolic będą rozwiązywać problemowe - niestandardowe zadania tekstowe o różnym stopniu trudności wymagające twórczego myślenia, rozumowania, argumentacji, umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce. Realizacja naszego projektu odbędzie się w formie konkursów w dwóch etapach. Wcześniej uczestnicy naszego projektu będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności w domu w oparciu o przykładowe zestawy ćwiczeń i zabaw matematycznych, które ukazywać się będą cyklicznie na stronie internetowej naszej szkoły.
I etap konkursu (szkolny) odbywać się będzie w placówce macierzystej, mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas trzecich. Uczniowie będą rozwiązywać zadania dostarczone przez naszą szkołę. Następnie komisja składająca się z wytypowanych nauczycieli danej szkoły sprawdzi zadania, a wyniki prześle pocztą elektroniczną do naszej placówki.
Do II etapu konkursu (regionalnego) zakwalifikują się uczniowie, którzy w pierwszym etapie uzyskają powyżej 70 % punktów. W II etapie uczniowie zmierzą się z drugą turą zadań również na terenie swojej placówki macierzystej, a testy uczniów z zadaniami II etapu zostaną dostarczone (bez sprawdzania) do naszej placówki. Zsumowanie punktów z pierwszego i drugiego etapu pozwoli wyłonić zwycięzców.
Podczas uroczystości finałowej uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej, UKW w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30 od 11.01 do 11.04.2024r.(zakończona)

2024-01-12
mat. organizatora

mat. organizatora

Inicjatywa edukacyjna, która powstała na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na Wydziale Nauk Biologicznych. WNB po raz trzeci organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej. Inicjatywa kierowana jest do młodzieży szkół średnich, aby zachęcić do nauki biologii, a tym samym pokazać możliwości rozwijania zainteresowań na kierunkach przyrodniczych. Olimpiada będzie się składała z trzech etapów.

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”; Zamek Golubski PTTK 13; 19 kwietnia 2024r.(zakończony)

2024-04-09
mat. organizatora

mat. organizatora

Cele konkursu:
1. Zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-litewsko-szwedzkich, oraz promocja wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości trzech krajów.
2. Kształtowanie postaw tolerancji, odmiennych wzorców kulturowych i poszanowania cudzych poglądów.
3. Budowanie świadomości związków i wzajemnego przenikania się kultur.
4. Kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów zasiadającej na tronie polskim.
5. Rozwijanie pasji badawczej uczniów.

Ogólnopolski Turniej Tańca BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA 2024, Hala widowiskowo-sportowa OSiR ul. gen. Stefana Roweckiego “Grota” 3, Solec Kujawski, 23-24.03.2024r.(zakończony)

2024-03-18
mat. organizatora

mat. organizatora

BUT – Bydgoska Układanka Taneczna jest ogólnopolskim turniejem tańca, który podzieliliśmy
na 2 stopnie zaawansowania:
• DEBIUTY NA START! – tancerze z maksymalnie 2 letnim stażem,
• MISTRZOWIE NA START! - z doświadczeniem dłuższym niż 2 lata
Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
• HIP HOP (solo, duety, mini formacje i formacje)
• JAZZ i MODERN JAZZ (solo, duety, mini formacje i formacje)
• SHOW DANCE (solo, duety, mini formacje i formacje)
• INNE FORMY (mini formacje i formacje)
CEL IMPREZY:
• popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
• konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
• wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.
TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.
KRYTERIA OCENY:
• choreografia i technika tańca;
• estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
• ogólny wyraz artystyczny;
• muzykalność tancerzy.
Na każdy turniej do Bydgoszczy przyjedzie około 3000 tancerzy z rodzicami i instruktorami
- z naszego województwa: Łochowo, Białe Błota, Szubin, Mrocza, Osielsko, Inowrocław, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Kruszyn, Ciechocinek, Wąbrzeźno, Serock, Zakrzewo, itd.
- z całej Polski: Poznań, Gdańsk, Sochaczew, Janikowo, Łódź, Pułtusk, Oborniki Wielkopolskie, Maków, Wyszków, Winnica, Kalisz, Nasielsk, Wrocław, Kołobrzeg, Warszawa, Konin, Stargard, Opalenica, Szczecin, Poznań, Ślesin, Jeziora Wielkie, Błonie, Maszewo, Wilczyn, Płock, Strawczyn, Radom, Elbląg, Grójec, Kłodawa, Karsin, Koszalin, Kraków, Grójec, Luboń, Piastów, Środa Wielkopolska, Zduńska Wola, Gdynia, Sokołów Podlaski, Dęblin, Gościno, Kalisz, Starogard Gdański, Darłowo, Radziejów, Ostrów Mazowiecki, Zielona Góra, Lubartów oraz innych.

Ogólnopolski Turniej Tańca "Bydgoska Układanka Taneczna" jest imprezą cykliczną, w której z roku na rok bierze udział coraz więcej uczestników: od 500 do 3000 uczestników.

2. Konkurs Literacki "Ja", Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu i redakcja kwartalnika Dom Wariatów, 6.11.2023r. - 29.02.2024r. (zakończony)

2023-11-02
mat. organizatora

mat. organizatora

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z redakcją kwartalnika artystycznego Dom Wariatów organizuje 2 Konkurs Literacki „Ja” dla osób w każdym wieku pochodzących z powiatu świeckiego. Główna nagroda w konkursie to 2 000 zł brutto ufundowane przez Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o.

Poszukujemy tekstów prozatorskich - opowiadań, felietonów, prozy poetyckiej, recenzji itp. Wygrana praca zostanie opublikowana w czasopiśmie artystycznym Dom Wariatów, który trafia do wielu kulturotwórczych miejsc w naszym kraju.
Czas na nadesłanie prac od 6 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Twórcy i twórczynie mogą przesłać do nas autorskie utwory napisane zgodnie ze swoimi potrzebami artystycznymi i wrażliwością.
Wszelkie szczegóły, zasady konkursu znajdują się w regulaminie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu: www.bibliotekaswiecie.pl.
Informacji na temat konkursu udziela Patryk Rybus: redakcjawariatow@gmail.com.
Patronat medialny nad konkursem objęło Radio PiK

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Postać Świętego Mikołaja", Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, finał 6.12.2023r.(zakończony)

2023-11-14
mat. organizatora

mat. organizatora

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Postać Świętego Mikołaja" został włączony do imprez związanych z rokiem Mikołaja Kopernika w tym roku dodając do tytułu podtemat "Mikołajów dwóch, czyli Święty Mikołaj u Mikołaja Kopernika" z okazji 550 urodzin Mikołaja Kopernika. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Cele konkursu to: zachęcanie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania tematyką mikołajek oraz tradycją Świąt Bożego Narodzenia; uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika; rozwijanie zainteresowań osiągnięciami i sylwetką astronoma; zachęcanie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania tematyką astronomiczną oraz wiedzą na temat wszechświata; rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki; popularyzowanie wiedzy plastycznej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, pobudzanie wyobraźni plastycznej; prezentacja twórczości dziecięcej, promocja umiejętności i talentów. 6 grudnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu przez profesjonalne jury, zaś wręczenie nagród laureatom i nagrodzonym będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w okresie przedświątecznym.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę