Poniedziałek, 20 marca 2023 r.   Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
Polskie Radio PiK » Patronaty

Regulamin ubiegania się o patronat medialny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw

I Warunki ubiegania się o patronat medialny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A.

1. Objęcie patronatem przez Radio PiK S.A. wydarzenia lub wydawnictwa jest wyróżnieniem, podkreślającym jego szczególny charakter. Radio PiK S.A. dopuszcza możliwość objęcia patronatem wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, sportowym i obywatelskim.

2. Radio PiK dopuszcza możliwość przyznania patronatu na zasadach wyłączności.

3. Kompletne wnioski o patronat muszą zostać dostarczone nie później niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Rozpatrywane będą tylko wnioski dostarczone przez formularz zamieszczony na stronie www.radiopik.pl .

4. W przypadku braku automatycznej odpowiedzi o dostarczeniu wniosku dłużej niż do następnego dnia po jego wysłaniu, prosimy o kontakt: patronaty@radiopik.pl

5. Złożenie wniosku o patronat medialny nie jest jednoznaczne z przyjęciem objęcia patronatem wydarzenia lub wydawnictwa przez Radio PiK.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o patronat medialny zobowiązania patronackie Radia PiK S.A., w zależności od rangi, charakteru czy zasięgu wydarzenia, będą ustalane indywidualnie.

7. Zobowiązania wynikające ze współpracy patronackiej rozpoczynają się z momentem otrzymania przez Radio PiK podpisanego przez Wnioskującego oświadczenia, które zostanie dostarczone przez Radio PiK wraz z proponowaną formą patronatu.

8. Radio PiK S.A. nie wspiera organizacyjnie ani finansowo wydarzeń, ani wydawnictw objętych patronatem medialnym.

9. Zobowiązania Wnioskodawcy – przyznanie patronatu medialnego Radia PiK jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę warunków ustalonych indywidualnie, między innymi:

9.1 wyłączności patronackiej wśród rozgłośni radiowych, z wyjątkiem wydarzeń charytatywnych;

9.2 zamieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych, stronie internetowej i fanpage'ach wydarzenia logotypu Radio PiK (oraz w uzgodnionych przypadkach - link do strony radio PiK);

9.3 przesłania do akceptacji pod adres patronaty@radiopik.plwszelkich materiałów
zawierających logotyp Radia PiK w terminie umożliwiającym dokonanie korekt;

9.4 ekspozycji w trakcie wydarzenia ustalonych materiałów reklamowych Radio PiK (np. roll-up, baner, balon);

9.5 potwierdzenia odbioru osobistego materiałów reklamowych z siedziby radia PiK najpóźniej na 1 dzień przed planowym wydarzeniem;

9.6 zwrotu powierzonych materiałów reklamowych najpóźniej 2 dni po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem;

9.7 odpowiedzialności za odebrane/powierzone materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia /uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.

9.8 na prośbę Radia PiK Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać ustaloną liczbę zaproszeń/biletów/książek/płyt na wydarzenie objęte patronatem.

9.9 na prośbę Radia PiK Wnioskodawca zobowiązuje się przesłać dokumentację fotograficzną z wydarzenia, na której będzie widoczna ekspozycja banera/balonu/roll-up'u Radia PiK, w celu zamieszczenia na stronie www.radiopik.pl

II. Prawa autorskie

1. Przesłanie przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną/wyznaczoną przez Wnioskodawcę we Wniosku materiałów, mających charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, i dotyczących wydarzenia objętego patronatem Radia PiK jest jednoznaczne z posiadaniem przez Wnioskodawcę ważnego tytułu prawnego do rzeczonych materiałów w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w ramach wydarzenia objętego patronatem, w tym do udzielenia Radiu PiK licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie oraz że nadesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich i zostały przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych twórców.

2. W przypadku, gdy dostarczone materiały naruszają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub naruszają inne prawa osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wnioskodawca, który zobowiązuje się naprawić Radiu PiK szkody poniesione na skutek ich użycia w zakresie wynikającym z Regulaminu.

3. Wybór materiałów do wykorzystania przez Radio PiK oraz zakres takiego wykorzystania należy wyłącznie do Radia PiK.

III. Licencja niewyłączna

1. Przesłanie przez Wnioskodawcę materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych Radia PiK, odnoszących się do wydarzenia objętego patronatem jest równoznaczne z udzieleniem przez wnioskodawcę Radiu PiK nieodpłatnej licencji niewyłącznej do eksploatacji rzeczonych materiałów na czas nieoznaczony.

2. Wnioskodawca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z wyszczególnieniem zamieszczenia utworów na stronach internetowych Radia PiK.

3. Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu materiałów (dotyczy materiałów graficznych), w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

4. Licencjobiorca odpowiada za wady prawne materiałów niezależnie od winy.

IV. Dane osobowe

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procedurami
udzielania patronatu medialnego Radia PiK.

V. Specyfikacja materiałów do publikacji w serwisie internetowym Radio PiK:

1. Materiały do wydarzenia lub wydawnictwa objętego patronatem Radia PiK proszę wysyłać na adres
patronaty@radiopik.pl najpóźniej 7 dni przed planowanym wydarzeniem. W temacie wiadomości proszę
wpisać „Materiały na stronę www, nazwa i data wydarzenia”;
2. w celu aktualizacji nadesłanych wcześniej materiałów dotyczących wydarzenia, w temacie wiadomości
proszę wpisać: „Aktualizacja: nazwa i data wydarzenia”.
3. Radio PiK zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów;
4. pliki tekstoweproszę przysyłać w formacie .doc, .odt, .txt lub .rtf.
5. długość tekstu nie może przekroczyć 2500 znaków;
6. pliki tekstowe nie mogą zawierać elementów graficznych (zdjęcia, plakaty, logotypy itp.)
7. pliki graficzneproszę przysyłać w formacie .jpg, .bmp lub .tiff;
8. plik graficzny powinien być w modelu barw RGB.