Status prawny i forma prawna


Radio jest spółką akcyjną,

której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa).
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, a także na podstawie statutu spółki z 18.11.1993 r. zmienionego Uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.10.2016 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 grudnia 2003 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000183992.

Firma spółki brzmi:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna

Spółka może używać skrótu firmy: "Radio PiK" S.A.

Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Spółce nadany został przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy następujący numer REGON:
P-090449804-08000000
51-1-846-09101

Spółka posługuje się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 554-03-16-293 nadanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Instrukcja obsługi


Menu przedmiotowe (prawa strona ekranu) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący (w prawej, górnej części ekranu) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane osób, które wprowadzają informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.