Poniedziałek, 08 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy i ich kompetencje » Rada Programowa
Plichta
2005-11-04, 12:15 Administrator

Kompetencje

Rada programowa jest organem opiniodawczo-doradczym spółki.
Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej.
Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawięrajace oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.
Rada programowa opiniując działalność programową spółki ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii, określonych w art. 21 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych pogflądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.
Rada działa kolegialnie na posiedzeniach plenarnych. Rada nie ma kompetencji występowania za zewnątrz spółki, swoje uchwały przekazuje radzie nadzorczej za pośrednicwem zarządu.