Poniedziałek, 06 lutego 2023 r.   Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawła
Polskie Radio PiK » Wybory

Informacje dla pełnomocników komitetów wyborczych

Informacje dla komitetów wyborczych ws. nieodpłatnych audycji wyborczych

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. przyjmowało wnioski o przydział czasu antenowego na emisję nieodpłatnych audycji wyborczych przez uprawnione komitety wyborcze. Wnioski przyjmowane były w sekretariacie Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy w dni robocze w godz. 8.00-16.00 .

Ostateczny termin składania wniosków upłynął 23 września 2019 r. o godz. 16:00.

Na spotkanie informacyjne oraz losowanie kolejności emisji nieodpłatnych audycji wyborczych zapraszamy pełnomocników komitetów wyborczych, które w terminie złożyły wniosek o przydział czasu, we środę 25 września o godz. 12:30 w siedzibie Polskiego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy.

Kontakt: Ireneusz Sanger tel. 52 327 41 74 lub 600 457 031

Bloki audycji wyborczych - harmonogram

Audycje wyborcze rozpowszechniane będą codziennie od 28 września do 11 października, w specjalnych blokach audycji wyborczych.

dzień tygodnia
godzina
czas trwania
sobota
06:45
07:45
13:35
14:40
20:35
21:35
9 minut
9 minut
21 minut
15 minut
21 minut
21 minut
niedziela
06:45
13:35
14:45
21:40
9 minut
21 minut
9 minut
15 minut
poniedziałek - piątek
06:45
09:45
13:35
14:40
19:35
20:35
9 minut
9 minut
21 minut
15 minut
21 minut
21 minut

Zasady emisji nieodpłatnych audycji wyborczych

Polskie Radio PiK emitować będzie nieodpłatne audycje wyborcze, codziennie, w terminie od 28 września do 11 października 2019 .

Ustawodawca przewidział 15 godzin przeznaczonych na rozpowszechnianie audycji wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy (Sejm) oraz 6 godzin na emisję audycji komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów. W sumie daje to 21 godzin czasu antenowego na potrzeby nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych.

Polskie Radio PiK rejestruje i emituje takie audycje na swój koszt.

I PODZIAŁ CZASU

Podział czasu z poszczególnych pul przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest na ich wniosek, proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów (Sejm) oraz proporcjonalnie do liczby kandydatów na senatorów zarejestrowanych przez komitety w okręgach wyborczych objętych zasięgiem programu Polskiego Radia PiK, na podstawie informacji okręgowych komisji wyborczej (Bydgoszcz, Toruń).

W Polskim Radiu PiK w terminie złożono łącznie 9 wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w ramach kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komitety, które złożyły wnioski o przydział czasu zarejestrowały łącznie 12 list oraz 16 kandydatów i te liczby zostały uwzględnione przy podziale czasu.

15 godzin/12 list daje
czas przypadający na jedną listę: 1:15:00.

Czas łączny na listę podzielono z kolei na 3-minutowe moduły emisyjne (czas trwania pojedynczej audycji wyborczej na antenie). Lista = 25 audycji 3-minutowych

Czas dla komitetu jest uzależniony od liczby list zarejestrowanych w okręgach na obszarze objętym zasięgiem nadawania Polskiego Radia PiK.

6 godzin/16 kandydatów daje
czas przypadający na kandydata: 22:30.

Czas łączny na kandydata podzielono z kolei na 3-minutowe moduły emisyjne (czas trwania pojedynczej audycji wyborczej na antenie). W wyniku tego podziału pozostał też czas „resztkowy” - 1:30. Kandydat = 7 audycji 3-minutowych + audycja 1:30

Czas dla komitetu uzależniony od liczby kandydatów zarejestrowanych w okręgach na obszarze objętym zasięgiem nadawania Polskiego Radia PiK.

Wszystkie komitety, które zarejestrowały listy i kandydatów skorzystały z prawa łącznego prowadzenia kampanii wyborczej.

Łączne czasy dla poszczególnych komitetów wyborczych:

KOMITET WYBORCZY PSL - 2:52:30
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 4:22:30
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 2:52:30
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 3:15:00
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 3:37:30
KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY - 2:52:30
KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU - 22:30
KW POLSKA LEWICA - 22:30
KWW PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY - 22:30

II AUDYCJE I OGŁOSZENIA WYBORCZE

Nieodpłatne audycje przygotowywane przez komitety wyborcze nadawane będą w terminie 28.09 – 11.10.2019 r., codziennie, w blokach zawierających:
  • audycje kandydatów do Sejmu,
  • audycje kandydatów do Senatu,
  • łączne audycje wyborcze.
Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi wyborczemu nie może być odstępowany innemu komitetowi wyborczemu.

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

Nieodpłatne audycje wyborcze odtwarzane będą według kolejności wylosowanej na spotkaniu z pełnomocnikami uprawnionych komitetów wyborczych. Jeśli z losowania wyniknie, że w jednym bloku sąsiadować ze sobą będą audycje tego samego komitetu wyborczego, to komitet będzie mógł połączyć te audycje w jedną. Czas takiej audycji będzie sumą czasów łączonych audycji.

Każdy blok audycji wyborczych opatrzony będzie sygnałem, a każda audycja wyborcza wewnątrz bloku przedzielona będzie jednakowym, krótkim przerywnikiem dźwiękowym. Uwaga! Komitety same przedstawiają się w swoich audycjach.

W przypadku, gdy komitet wyborczy nie dostarczy audycji w wymaganym terminie, w odpowiednim miejscu bloku, w którym ta audycja powinna być wyemitowana pojawi się komunikat o treści: „Czas dla (nazwa komitetu wyborczego). Komitet nie dostarczył audycji”. Czas na audycję, który nie został wykorzystany przepada.

Bloki audycji wyborczych kończyć będzie informacja: „Za treść audycji wyborczych odpowiedzialność ponoszą komitety wyborcze.”

Odpłatne audycje (wyborcze ogłoszenia reklamowe) – emisja również do 11 października.

III ORGANIZACJA I WYMAGANIA TECHNICZNE

Gotowe audycje wyborcze należy dostarczyć do Polskiego Radia PiK najpóźniej na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia (przykład: audycja, której emisja zaplanowana jest na sobotę powinna być dostarczona w czwartek).

Audycje wyborcze dostarcza jedynie pełnomocnik uprawnionego komitetu wyborczego, mający pisemne pełnomocnictwo do jego reprezentacji.

Audycje wyborcze należy przekazywać jedynie wyznaczonym przez Polskie Radio PiK osobom. Są to: Elżbieta Rupniewska i Ireneusz Sanger .

Dyżury redaktorów odpowiedzialnych za przyjmowanie audycji wyborczych od 26 września do 9 października w siedzibie Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy, w dni powszednie w godz.10:00-18:00, w soboty w godz. 10:00 – 15:00.

W przypadku konieczności dostarczenia audycji wyborczej poza tymi ramami należy powiadomić telefonicznie o takim zamiarze. Tel. 600 457 031 .

Audycje wyborcze wyprodukowane poza Polskim Radiem PiK należy dostarczać na kasecie magnetofonowej, DAT, płycie CD lub pamięci USB pod warunkiem zachowania odpowiedniej jakości technicznej. Audycje muszą posiadać identyfikację od kogo pochodzą.

Format zapisu:

CD Audio lub Wave: 16bit, 44,1-48 kHz
MPEG Layer 2: 256 kb/s, 48 kHz
MPEG Layer3: 128-383 kb/s 44,1-48 kHz

Poziom szumów i zniekształceń liniowych powinien być niższy niż -45 dB (0 dB=1,55 V)

Audycje o niemożliwej do zrozumienia treści lub z dużym słyszalnym poziomem szumów nie będą akceptowane. Audycja nie może również przekraczać przewidzianego dla niej czasu. W przypadku niespełnienia warunków podmiot będzie wzywany do poprawienia audycji.

Polskie Radia PiK udostępnia również nieodpłatnie studio w Bydgoszczy wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu rejestrowanej audycji. Nagranie jest bezpłatne. W nagraniach poza realizatorem nie uczestniczą żadni pracownicy Polskiego Radia PiK. Nadawca nie udostępnia również nagrań i podkładów muzycznych.

Nagrywanie audycji wyborczych od 26 września w dni powszednie w godz.10:00-18:00, w soboty w godz. 10:00 – 15:00 . Rezerwacji studia dokonuje telefonicznie pełnomocnik podmiotu nie później niż 24 godziny przed planowanym nagraniem. Realizator: Janusz Wiertel, tel. 532 753 949 .

Informuje się komitety wyborcze o konieczności uzyskania praw do utworów i praw pokrewnych wykorzystanych w audycjach wyborczych. W przypadku wykorzystania w audycjach wyborczych utworów muzycznych, słowno-muzycznych i literackich komitet zobowiązany jest podać dane niezbędne do umieszczenia przez Polskie Radio PiK tych utworów w wykazach przesłanych do stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, SAWP, STOART, ZASP).

Wyznaczone przez Polskie Radio PiK osoby mają obowiązek sprawdzić nieodpłatną audycję wyborczą pod względem formalno-prawnym i kwitują jej odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym.

Protokół zawiera klauzulę:

„Komitet oświadcza, że audycja nie jest obciążona prawami osób trzecich i ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw autorskich, majątkowych i dóbr osobistych.

Strony oświadczają, że audycja wyborcza spełnia wymogi przewidziane dla nieodpłatnego emitowania programów w radiu publicznym, w tym również ustalenia wewnętrzne Radia PiK S.A. przyjęte dla kampanii wyborczej”.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  • Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji
  • Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej