Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024.

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdań rocznych z badania tych sprawozdań. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejny, dwuletni okres.


I. Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Konieczność uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.
4. Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą Radio PiK S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku.
5. Badania muszą być zakończone do 22 marca 2024 r. oraz do 21 marca 2025 r., włącznie z przekazaniem pisemnego sprawozdania.
6. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 11.08.2023 r., do godziny 14:30 kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:
1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki;
2. oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
3. oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
4. oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
5. cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta, wpisaną na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;
6. skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
7. oświadczenie poświadczające doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie za okres ostatnich 3 lat zawarte w formularzu;
8. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
10. wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
11. oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;

III. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – waga 85%

Cena musi obejmować pełne wynagrodzenie oferenta za dwuletnie badanie sprawozdania, w tym wszystkie wydatki, które poniesie Spółka w związku z badaniem (w tym: koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie, koszty uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Walnych Zgromadzeniach Spółki).

Do obliczenia punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór
(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 85 = wartość punktowa w kryterium cena.
Najwyższą liczbę punktów 85 w danym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuję najtańszą cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

2. Pozycja oferenta na rynku usług audytorskich – waga kryterium 5 %
Oferent wskaże wartość prawidłowo wykonanych usług badania sprawozdań finansowych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego publikacje niniejszego ogłoszenia.

Oferenci w przedmiotowym kryterium mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto do 30 tysięcy złotych otrzyma 0 punktów,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 30 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych otrzyma 2 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych otrzyma 4 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 60 tysięcy złotych otrzyma 5 punktów.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o wartości wykonanych usług badania sprawozdań finansowych.

3. Doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka, przez osoby bezpośrednio wykonujące badanie – waga kryterium 10 %.

Oferenci mogą otrzymać w danym kryterium maksymalnie 10 punktów. Oferent jest zobligowany przekazać wykaz osób, które będą realizować usługę wraz z podaniem doświadczenia danej osoby w badaniu sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji za okres ostatnich 3 lat przed publikacją niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli osoba lub osoby, które będą bezpośrednio wykonywać badanie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały:
- co najmniej 1 badanie oferent otrzyma 1 punkt,
- 2 badania – 3 punkty
- 3 badania – 5 punktów
- 4 badania – 7 punktów
- 5 badań – 9 punktów
- 6 badań i więcej – 10 punktów.
Decydować będzie suma punktów wynikających z doświadczenia każdej z osób wchodzących w skład zespołu
4. Punkty z trzech kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów z najkorzystniejszą ceną.

IV. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A.”, najpóźniej do 11.08.2023 r. w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi 08.09.2023 r. przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki o godzinie 16:00 bez obecności oferentów.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca września 2023 roku. O wyniku postępowania ofertowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Z wybranym przez Radę Nadzorcza wykonawcą zarząd Spółki zawrze umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024.
Załącznik do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za rok 2023 i 2024.

Formularz ofertowy
Na wykonanie badania sprawozdania finansowego „Radia PiK” S.A. za lata 2023-2024.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
........................................................................................................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................

2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia to jest badania sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za lata 2023 – 2024 za łączną cenę netto: .......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł.

Oświadczamy, że cena powyższa zawiera pełne wynagrodzenie oferenta, w tym wszystkie wydatki, które poniesie „Radio PiK” S.A. w związku z badaniem (w tym w szczególności koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie).

3. Oświadczamy, że w okresie roku kalendarzowego 2022 wykonaliśmy usługi badania sprawozdań finansowych na kwotę brutto ……………… zł.

4. Oświadczamy, że osoby, które wykonywać będą badanie bilansu w przypadku wyboru naszej oferty, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały …… (podać liczbę) badań sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji.Miejscowość ............................, dnia .................................... 2023 roku.........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Menu przedmiotowe (prawa strona ekranu) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący (w prawej, górnej części ekranu) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane osób, które wprowadzają informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę