Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu - co to takiego i jak je uzyskać? [reklama]

2022-06-22, 14:56  Reklama
Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Jeśli doznałeś strat na swoim zdrowiu lub też strata na zdrowiu dotyczy bliskiej Tobie osoby, warto wiedzieć, że można w takim wypadku wnioskować o odszkodowanie. Jeśli zamierzasz to zrobić, w tym artykule przedstawimy Ci wszystkie najważniejsze informacje dotyczące odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowań za utratę zdrowia: czym są, jakie są pomiędzy nimi różnice, oraz kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać o takie odszkodowanie?

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego wpisu na blogu, gdzie dokładnie opisujemy zagadnienie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu: www.take-care.com.pl/odszkodowanie-uszczerbek-na-zdrowiu.html.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – czym jest?

Takie odszkodowanie to forma rekompensaty za powierzchowne bądź głębokie uszkodzenia tkanek ciała. Dotyczy to zatem uszkodzeń „widocznych” i możliwych do udokumentowania. Do takich szkód, za które przysługiwać może odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, możemy zaliczyć m.in. stłuczenia i złamania kości, rany, naderwania ścięgien, stłuczenia, zatrucia, poparzenia czy odmrożenia.

Nie znaczy to jednak, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli doszło do niewidocznego uszkodzenia zdrowia. W przypadku zaburzeń psychicznych, lub też zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, również możemy ubiegać się od odszkodowanie. Takie zmiany, czy to w funkcjonowaniu organizmu czy psychiki, określane są jako rozstrój organizmu. Do rozstrojów organizmu, za które możemy uzyskać odszkodowanie za rozstrój zdrowia, należą m.in. choroby psychiczne, problemy z pracą układu pokarmowego, zakażenia czy poczucie izolacji społecznej.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Wniosek o takie odszkodowanie, przy spełnieniu warunków i odpowiednim udokumentowaniu, może składać każda osoba, która ucierpiała i doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym, błędem medycznym lub lekarskim, wypadkiem przy pracy lub też innym nieszczęśliwym wypadkiem.

Jakie odszkodowanie przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

W przypadku uszczerbku lub też rozstroju na zdrowiu, jednorazowa rekompensata finansowa, czyli odszkodowanie, nie jest jedyną możliwą formą rekompensaty. Można ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak również rentę. Zasady przyznawania takich odszkodowań są regulowane prawnie przez Kodeks Cywilny.

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zwrot kosztów

Niestety w praktyce okazuje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe często odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, jak i zwrotu poniesionych kosztów. Warto jednak dochodzić swoich praw i mieć świadomość tego, że poszkodowany ma prawo ubiegania się o pełną rekompensatę oraz zwrot kosztów, zwłaszcza w poniżej wymienionych przypadkach:

• zwrot za poniesione koszty leczenia, w tym już odbytego leczenia, jak również kosztów przyszłego leczenia w przypadku, gdy nie nastąpił jeszcze powrót do zdrowia. Zwrot ten należy się zarówno w przypadku korzystania z państwowej opieki medycznej, jak i prywatnej (z kilkoma wyjątkami). Koszty leczenia, o których tutaj mowa, to koszty pobytu w szpitalu, koszty zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy pielęgniarskiej, jak i koszty leków, protez czy też innych urządzeń lub aparatury medycznej niezbędnej do powrotu do zdrowia
• zwrot za poniesione koszty przystosowania mieszkania i / lub samochodu do potrzeb osoby poszkodowanej, np. w przypadku niepełnosprawności
• zwrot za poniesione koszty transportu osoby poszkodowanej, zarówno do placówek medycznych oraz rehabilitacyjnych, jak i koszty powrotu z tych placówek
• zwrot za poniesione koszty zakupu samochodu z odpowiednim, specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb osoby poszkodowanej, np, chorej lub niepełnosprawnej
• zwrot za poniesione koszty podróży najbliższych członków rodziny odwiedzających poszkodowanego w placówce medycznej
• zwrot za poniesione koszty opieki nad poszkodowanym, w przypadku gdy poszkodowanym opiekuje się wykwalifikowany opiekun medyczny, jak pielęgniarz lub rehabilitant, a także gdy poszkodowanym opiekuje się członek rodziny, który w tym celu zrezygnował z pracy lub innych, własnych aktywności
• zwrot za koszty zakupu koniecznej do powrotu do zdrowia specjalistycznej żywności, dostosowanej do potrzeb osoby poszkodowanej
Odszkodowanie w postaci zadośćuczynienia za doznane krzywdy
Kiedy poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie? Takie świadczenie finansową rekompensatą w przypadku poniższych przypadków:
• gdy poszkodowany doznał krzywdy moralnej, do której zaliczyć możemy ból, cierpienia, zaburzenia psychiczne lub fizjologiczne
• gdy poszkodowany utracił dochody w wyniku niezdolności do pracy w czasie rekonwalescencji
• gdy zaszła konieczność zmiany zawodu, ponieważ w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany utracił możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, oraz zaszła konieczność zainwestowania w celu przygotowania się do wykonywania innego zawodu
• gdy w wyniku uszczerbku na zdrowiu nastąpiło ograniczenie aktywności życiowej osoby poszkodowanej, zarówno zawodowej, jak i prywatnej

Odszkodowanie w postaci renty

Oprócz opisanego powyżej zadośćuczynienia, osoba poszkodowana może także ubiegać się o rentę, jako świadczenie dożywotnie lub tymczasowe. Taka renta przysługuje poszkodowanym, którzy w wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu:

• utracili całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej
• ponoszą wyższe koszty utrzymania i posiadają większe potrzeby finansowe w związku z uszczerbkiem – dotyczy to stałych wydatków na życie i leczenie, jak zakup leków, opieka medyczna, wizyty lekarskie i kontrolne, specjalna żywność lub aparatura medyczna itp
• mają zmniejszone widoki powodzenia finansowego i życiowego na przyszłość, w przypadku utraty lub zmniejszenia sprawności fizycznej bądź psychicznej, pogorszenia wyglądu, pogorszenia brzmienia głosu itp. – w zależności od wykonywanego wcześniej zawodu i cech, które miały wpływ na powodzenie, rozwój i możliwości kontynuowania kariery zawodowej

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie?

Osoby poszkodowane, u których nastąpił uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, powinny być świadome tego, co obejmują takie świadczenia, o co mogą się ubiegać, oraz w jaki sposób sporządzić wniosek i w jaki sposób postępować, by mieć jak największą szansę zdobycia rekompensaty.

Czasem brak takiej wiedzy i świadomości mogą przyczynić się do tego, że wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, ze względu np. na braki w dokumentacji. Warto wiedzieć, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji z miejsca wypadku czy w dokumentacji medycznej, by już na etapie sporządzania notatki policyjnej z wypadku, czy dokumentacji medycznej podczas wizyt lekarskich, kompletować informacje konieczne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie. Co oznacza kompletna dokumentacja we wniosku o odszkodowanie i jak postępować, by zwiększyć szanse uzyskania później rekompensaty...? Te informacje odnajdziesz poniżej:

• w przypadku wypadku, czy to komunikacyjnego, czy w miejscu pracy, czy też innego, należy dopilnować, aby sporządzona została notatka policyjna zawierająca wszystkie zeznania i fakty
• przy podejrzeniu uszczerbku na zdrowiu należy niezwłocznie zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, lub też pozwolić karetce zabrać się na oddział szpitalny. Należy również zgodzić się na wszelkie badania, na leczenie i pozostanie w szpitalu, jeśli takie są zalecenia lekarzy
• należy zawsze stosować się do zaleceń lekarzy i medyków
• podczas wizyt lekarskich i kontrolnych należy dopilnować, by przebieg wizyty był zapisywany. Należy również dostarczać wszelkich informacji na temat zdrowia i samopoczucia
• wskazane przez lekarzy terminy wizyt kontrolnych nie powinny być przekładane lub opóźniane

Co jeszcze możemy zrobić, by zwiększyć szansę otrzymania rekompensaty?

Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w postępowaniu odszkodowawczym, i znają metodykę postępowania towarzystw ubezpieczeniowych. Takie firmy zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań z ramienia swojego Klienta.

Jaki jest koszt profesjonalnej pomocy w dochodzeniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

W zależności od firmy, do jakiej się zgłosisz, koszty pomocy w dochodzeniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może być różny. Każda sprawa jest zazwyczaj traktowana indywidualnie, i w różnych instytucjach możesz ponieść inny koszt. Aby wyjść naprzeciw naszym klientom, w naszej kancelarii jedynym kosztem usługi jest prowizja od wywalczonego odszkodowania. Oznacza to, że z pewnością nic nie stracisz, a możesz jedynie zyskać!

Takie działanie ma również dodatkowy plus: możesz mieć pewność, że w nasze działania w Twoim imieniu z pewnością całkowicie się zaangażujemy, aby osiągnąć wspólny cel: jak najwyższe odszkodowanie dla Ciebie, a co za tym idzie, wynagrodzenie za naszą pracę. Co ważne, nasze honorarium jest pobierane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy uda nam się uzyskać odszkodowanie dla naszego Klienta, Warto zatem spróbować dochodzić swoich praw z naszą pomocą – zwiększasz swoje szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania, bez ryzyka utraty pieniędzy czy konieczności wypłaty naszego honorarium.

Do naszej kancelarii Take Care Polska możesz zgłosić się bez obaw – nawet wstępna analiza Twojego przypadku jest całkiem darmowa. Tak samo, jak wycena roszczenia,dojazd do Klienta czy usługi doradztwa (na każdym etapie prowadzenia sprawy)! Wiemy, że uszczerbek na zdrowiu zawsze jest dla osoby poszkodowanej sporym obciążeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym, a także kosztownym. Dlatego też chcemy zapewnić naszym Klientom spokój podczas rekonwalescencji, oraz szansę na maksymalne uzyskanie należnych im odszkodowań.

Dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na drodze postępowania sądowego – czy warto?

W przypadku odmowy ubezpieczyciela jeśli chodzi o uznanie roszczeń i wypłatę odszkodowania, mamy oczywiście kilka opcji. Główne to pozasądowa ugoda z ubezpieczycielem, jak również dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Która z tych opcji daje nam większe szanse...?

Jeśli spróbujemy dochodzić swoich praw w sądzie, zyskujemy dużo większe szanse prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania niż w przypadku pozasądowej ugody z ubezpieczycielem.

Dodatkowo, nie podpisując ugody z ubezpieczycielem, nawet w przypadku przegranej w sądzie, mamy wciąż możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji. Rekompensata uzyskana na drodze ugody z ubezpieczycielem jest w znacznej większości przypadków wielokrotnie niższa niż kwota, którą faktycznie powinien uzyskać poszkodowany. Podczas przedstawiania propozycji ugody ubezpieczyciele często twierdzą, że jest to maksymalna możliwa do wypłaty kwoty, jednak jest to najczęściej nieprawda. Odszkodowania sądowe są prawie zawsze wielokrotnie wyższe od zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty ugodowej.

Biznes

130 mln zł na granty dla firm. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji odebrała umowę

130 mln zł na granty dla firm. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji odebrała umowę

2024-02-21, 18:33
Ukraiński rzepak w skupie w Kruszwicy Śledztwo kujawsko-pomorskich rolników

Ukraiński rzepak w skupie w Kruszwicy? Śledztwo kujawsko-pomorskich rolników

2024-02-21, 12:59
Baggy jeansy damskie - co powinnaś wiedzieć o tym rodzaju spodni [reklama]

Baggy jeansy damskie - co powinnaś wiedzieć o tym rodzaju spodni? [reklama]

2024-02-20, 13:59
Szef NIK Marian Banaś: Wrócimy na kontrolę do Orlenu. Chcemy sprawdzić wydatki

Szef NIK Marian Banaś: Wrócimy na kontrolę do Orlenu. Chcemy sprawdzić wydatki

2024-02-19, 13:53
Usługi kurierskie na miarę Twojego biznesu: InPost abonamenty [reklama]

Usługi kurierskie na miarę Twojego biznesu: InPost abonamenty [reklama]

2024-02-19, 09:11
Orlen skupia się na wodorze. Absolwenci Akademii H2 mogą liczyć na praktyki m.in. w Pesie [wideo]

Orlen skupia się na wodorze. Absolwenci Akademii H2 mogą liczyć na praktyki m.in. w Pesie [wideo]

2024-02-16, 18:24
Przedstawiciele zarządu PKO BP odwołani. Jest konkurs na stanowisko prezesa

Przedstawiciele zarządu PKO BP odwołani. Jest konkurs na stanowisko prezesa

2024-02-14, 17:54
Sześć banków pod lupą UOKiK. Chodzi o nieautoryzowane transakcje

Sześć banków pod lupą UOKiK. Chodzi o nieautoryzowane transakcje

2024-02-14, 11:48
W Inowrocławiu szukają wód geotermalnych. Odwiert będzie miał dwa kilometry

W Inowrocławiu szukają wód geotermalnych. Odwiert będzie miał dwa kilometry

2024-02-14, 07:48
Prezes Tauronu Paweł Szczeszek odwołany. Na razie zastąpi go Karolina Mucha-Kuś

Prezes Tauronu Paweł Szczeszek odwołany. Na razie zastąpi go Karolina Mucha-Kuś

2024-02-13, 14:40
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę