Ogłoszenie - zaproszenia do składania ofert - badania dotacji celowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY /usługa/
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji
Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na:
Zamówienie nr 1:
Przeprowadzenie badania w przedmiocie wykorzystania środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci dotacji celowej przyznanej na podstawie Umowy nr 14/DNW//DF-VII/2024 w kwocie 1.176.470 zł na wydatki bieżące na zadania pn.:
Dofinansowanie ustawowych zadań Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji związanych z realizacją misji publicznej określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) poprzez udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96).
Zamówienie nr 2:
Przeprowadzenie badania w przedmiocie wykorzystania środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci dotacji celowej przyznanej na podstawie Umowy nr 33/DNW//DF-VII/2024 w kwocie 2.700.000 zł na wydatki bieżące na zadania pn.:
Dofinansowanie ustawowych zadań Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji związanych z realizacją misji publicznej określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) poprzez udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji – kontynuacja.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Polskim Radiu Regionalnej rozgłośnie w Bydgoszczy „Polskim Radiu Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji, których wartość jest niższa niż kwota 130 000 złotych (netto).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
1. Określenie firmy i siedziby Spółki:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie wykorzystania środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące na wydatki bieżące, pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz przeznaczeniem zawartym w Umowie, jak również potwierdzające prawidłowość przyjętej polityki rachunkowości w zakresie prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania.
3. Termin i miejsce składania ofert:
W siedzibie Spółki „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 21 maja 2024 r., do godz. 12:00. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie dotacji. Zamówienie nr 1” lub „Oferta na badanie dotacji. Zamówienie nr 2”, lub „Oferta na badanie dotacji. Zamówienie nr 1 i nr 2”.
4. Warunki oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
a) Zamówienie nr 1.
Badanie może rozpocząć się 03 czerwca 2024 r. i powinno być zakończone do dnia 08 lipca 2024 r. włącznie z przekazaniem pisemnego raportu.
b) Zamówienie nr 2.
Badanie może rozpocząć się 19 sierpnia 2024 r. i powinno być zakończone do dnia 09 września 2024 r. włącznie z przekazaniem pisemnego raportu.
c) Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach 07-14 maja 2024 r., kontaktując się drogą elektroniczną – adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki w dniach 07-14 maja 2024 r., w godz. Od 10:00 do 14:00.
5. Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:
a) Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) oraz składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki. Dokumenty potwierdzające powyższe informacje, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oferenta.
Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
c) Oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
d) Oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnienie warunków określonych w art. 4 ust. 2-55 ustawy o biegłych rewidentach,
e) Propozycję ceny brutto za badanie w przedmiocie wykorzystania środków oraz sporządzenia pisemnego raportu, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
f) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
6. W toku badania oferty Zamawiający może:
a) Żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treść złożonej oferty;
b) Wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów;
c) Poprawić oczywiste omyłki rachunkowe i pisemne.
W sytuacji nie przedłożenia wszystkich wymaganych wyżej dokumentów lub gdy dokumenty te będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni, nie poprawi, nie wyjaśni prawidłowo dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona.
7. Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki „Polskiego Radia pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, w dniu 22 maja 2024 r. godz. 10:00.
8. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
10. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: w dniu 22 maja 2024 r.
11. Termin związania ofertą:
1) Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania oferty.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oferty i umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Menu przedmiotowe (prawa strona ekranu) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący (w prawej, górnej części ekranu) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane osób, które wprowadzają informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę