Poniedziałek, 08 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy i ich kompetencje
Pomidora
2006-07-21, 13:04 Administrator

Rada Nadzorcza Spółki

Kontakt

Kontakt z radą nadzorczą spółki:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz
tel. 32-74-156, fax. 345-60-13
e-mail:sekretariat@radiopik.pl

Kompetencje

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
2) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
6) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-fnansowych,
7) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
9)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
10) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,
11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
12) opiniowanie planów fnansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,
13) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,
14) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

3.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi pisemnej zgody na:

1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,
2) nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
4) wystawianie weksli,
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, przy czym równowartość w złotych kwot euro oblicza się wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
6) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych.
7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych,
9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji oraz uzyskiwania licencji.

4.Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień par. 27 ust. 3 pkt 5,
2) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia. Przynane wynagrodzenie nie może przekroczyc miesięcznego wynagrodzenia ukształtowanego dla zastępowanego Członka Zarządu.
3) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
5) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w § 5 ust. 4,
6) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników.

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

6.Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 12-13, występuje do Rady programowej o zajęcie stanowiska.

Skład osobowy

Skład osobowy Rady Nadzorczej Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.:

1. Maciej Koziołocki - Przewodniczący
2. Monika Wyszomirska - Wiceprzewodnicząca
3. Tomasz Sypniewski - Sekretarz