Poniedziałek, 08 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy i ich kompetencje
2005-04-11, 12:49 Administrator

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1.Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysku lub pokrycie straty,
3) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
3) rozporządzanie prawami do audycji i udzielanie licencji, jeśli zaliczane są one do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji oraz uzyskiwania licencji,
5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej. Prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
7) emisja obligacji każdego rodzaju,
8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
9) użycie kapitału zapasowego,
10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z Członkiem Zarządu, Prokurentem lub likwidatorem Spółki,
11) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych.

3.Ponadto podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
2) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
3) zmiana Statutu Spółki na wsniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych,
4) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
5) zawieszenie Członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień par 21 ust. 4 pkt. 1
6) dokonanie biegłego rewidenta do przerpowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku braku mozlwiości dokonania wyboru przez Radę Nadzorczą.
7) inne sprawy określone przepisami niniejszego Statutu i przepisami prawa oraz sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w par. 27, powinny być wnoszone wraz z uzsadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w par. 27 ust. 1 pkt 3.