„Laurka dla Babci i Dziadka 2.22” - regulamin konkursu (zakończony)


I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Laurka dla Babci i Dziadka 2.22” (zwanym dalej Konkursem).
3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Konkursie będą przekazywane na antenie stacji radiowej, na portalu internetowym, www.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych należących do Polskiego Radia PiK.
4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, biorące udział w Konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 1).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, iż autorom prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektu.
7. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje Regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na jego stosowanie w tym na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz publikację pracy konkursowej na portalu www.radiopik.pl oraz wystawie okolicznościowej.
10. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość prac.
11. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) przesłać na adres e-mail konkurs@radiopik.pl laurkę/zdjęcie laurki dla babci i/lub dziadka w formacie .jpg lub .png
b) technika wykonania pracy jest dowolna,
c) termin przysłania prac Organizator ustala na 17 stycznia 2022 r., do godziny 12:00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
e) praca musi być indywidualna,
f) projekty muszą być pracami autorskimi.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych projektów związanych z Konkursem w innych celach promocyjnych Radia PiK tj.: w akcjach promocyjnych firmy, publikacjach prasowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, poligrafii, plebiscytach, wystawach.

III. Wyłonienie laureata

13. Nagrodami są zestawy gadżetów z logo Polskiego Radia PiK w tym maskotka słoń sPiKer o łącznej wartości nieprzekraczającej 100 zł.
14. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do niej nie może być przeniesione na inną osobę .
15. Laureatem Konkursu zostanie 5 (pięć) osób, które zdaniem Jury, składającego się z przedstawicieli Redakcji oraz Działu Marketingu i Promocji prześle najciekawszą pracę.
16. Decyzja podjęta przez Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
17. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
18. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 stycznia 2022 roku.
19. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.

IV. Dane osobowe

20. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
21. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.
22. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.
23. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
24. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
25. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.
26. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu.
27. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
28. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
29. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

V. Postanowienia końcowe

30. Udziału w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, zgodą na jego stosowanie, w szczególności na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych nadesłanego utworu na Organizatora.
31. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.