WYPRAWA PO ROWER [zakończony]


Regulamin konkursu

I. Warunki ogólne
1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Wyprawa po rower” (zwanym dalej Konkursem).
3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Konkursie będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowymwww.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) należących do Organizatora.
4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody
1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy stworzyć album dokumentujący rowerową wyprawę kujawsko-pomorskimi ścieżkami. Album powinien zawierać: opis trasy (najlepiej z mapą – może być wyrysowana własnoręcznie), zdjęcia, relację z wycieczki z opisem ciekawych miejsc, wspomnienia, wrażenia, przygody na trasie, itp. Taką pracę należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres rozgłośni: ul. Gdańska 48, 85-006 Bydgoszcz w terminie:
I edycja – do 31 lipca
II edycja – do 31 sierpnia.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska. Przystąpienie do konkursu automatycznie oznacza zgodę autorów na publikację nadesłanych prac i zdjęć w Internecie oraz akceptację regulaminu zabawy.
6. O wygranej i sposobie przekazania nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.

7. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do niej nie może być przeniesione na inną osobę.

III. Wyłonienie laureata Konkursu
1. Nagrodą w Konkursie jest:
I edycja (lipiec) - rower KROSS TRANS 1.0 wartości 1 399,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych złotych).
II edycja (sierpień) - rower KROSS TRANS 1.0 wartości 1 399,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych złotych).
2. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje jury złożone z autorów programu „PiKtogramy na wakacjach”. Zwycięzcę I edycji jury ogłosi 06 sierpnia, a II edycji 03 września w czasie audycji na antenie Polskiego Radia PiK.
3. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.

IV. Informacja dotycząca podatku
1. Nagrody o jednorazowej wartości przekraczającej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące) podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca, zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe lub do kasy Polskiego Radia PiK (jako płatnikowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody rzeczowej, przed jej wydaniem.
2. Zryczałtowany podatek dochodowy należy wpłacić na konto bankowe w PeKaO S.A. II Oddział Bydgoszcz Nr: 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578 z adnotacją: zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie Polskiego Radia PiK.
V. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 • Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail:arnold.partner@gmail.com

VI. Postanowienia końcowe
1. Udziału w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodą na jego stosowanie.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.