Wymyśl imię dla maskotki Polskiego Radia PiK [zakończony]

REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ DLA MASKOTKI POLSKIEGO RADIA PiK

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie na imię dla maskotki Polskiego Radia PiK (zwanym dalej Konkursem).

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Konkursie będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowym, www.radiopik.pl na profilach w serwisach społecznościowych należących do Polskiego Radia PiK.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, biorące udział w Konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 1).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, że uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
7. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
10. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość propozycji imienia dla maskotki Polskiego Radia PiK.
11. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

a) przesłać na adres e-mail konkurs@radiopik.pl propozycję imienia dla maskotki Radia PiK, odpowiadającej charakterowi działalności Organizatora oraz projektowi maskotki,
b) termin przysłania propozycji imienia Organizator ustala na 15 lipca 2020 do godziny 12:00. Propozycje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
12. Do każdego zgłoszenia uczestnik musi dołączyć skan podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia bez oświadczenia nie będą rozpatrywane.

III. Wyłonienie laureata

13. Nagrodą w Konkursie jest 500 zł brutto.
14. Wyłonienie laureata nastąpi dwuetapowo.
15. Jury Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze pięć propozycji imienia dla maskotki Polskiego Radia PiK. Ostateczne rozwiązanie Konkursu nastąpi na drodze plebiscytu internetowego na portalu www.radiopik.pl oraz w mediach społecznościowych, należących do Organizatora.
16. Przy wyborze pięciu propozycji Jury Konkursu będzie kierowało się następującymi kryteriami:
a) zaskakującym pomysłem, oryginalnością i dopasowaniem imienia do charakteru maskotki oraz działalności spółki,
b) inwencją twórczą uczestników,
17. Decyzja podjęta przez Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
18. Wybrane przez Jury propozycje imienia zostaną udostępnione na portalu www.radiopik.pl oraz w mediach społecznościowych, należących do Organizatora do dnia 20 lipca 2020 r.
19. Zwycięzcą zostaje autor propozycji, która do 31 lipca 2020 r. do godziny 12:00 zbierze największą liczbę głosów.
20. Głosy można oddawać wyłącznie na portalu www.radiopik.pl
21. W przypadku, gdy zwycięskie imię, wyłonione na drodze plebiscytu zostało przesłane przez więcej niż jedną osobę, nagroda zostanie proporcjonalnie podzielona między autorów.
22. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
23. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 lipca o godzinie 12:00.
24. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.

IV. Prawa autorskie

25. Uczestnik, którego propozycja imienia uznana zostanie za zwycięską (Laureat Konkursu), zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której przeniesie na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do swojej pracy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu ogłoszenia wyniku Konkursu, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
26. Wzór umowy, o której mowa w pkt 23 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

V. Dane osobowe

27. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

28. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.

29. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a (art., 6 ust, 1 lit. a w zw. z art. 8 ust. 1 – w przypadku osoby poniżej 16 roku życia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.

30. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.

31. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.

32. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.

33. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu.
34. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji konkursu.

35. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

36. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

VI. Postanowienia końcowe

37. Udziału w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, zgodą na jego stosowanie, w szczególności na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych nadesłanego utworu na Organizatora.
38. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę