Zaprojektuj maskotkę Polskiego Radia PiK [zakończony]

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ POLSKIEGO RADIA PiK

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie na maskotkę Polskiego Radia PiK (zwanym dalej Konkursem).

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Konkursie będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowym, www.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych należących do Polskiego Radia PiK.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, biorące udział w Konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 1).

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, iż autorom prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektu.

7. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.

10. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość projektów.

11. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

a) przesłać na adres e-mail konkurs@radiopik.pl projekt maskotki Radia PiK, odpowiadającej charakterowi działalności Organizatora,
b) technika wykonania projektu jest dowolna,
c) projekt maskotki musi być możliwy do zrealizowania na różnych nośnikach i w różnych formach (min. do druku na gadżetach firmowych oraz materiałach poligraficznych; do produkcji pluszowej zabawki oraz kostiumu),
d) termin przysłania prac Organizator ustala na 30 czerwca 2020, do godziny 12:00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
e) praca musi być indywidualna,
f) projekty muszą być pracami autorskimi.

12. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.

13. Do każdego zgłoszenia uczestnik musi dołączyć skan podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia bez oświadczenia nie będą rozpatrywane.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych projektów związanych z konkursem w innych celach promocyjnych Radia PiK tj.: w akcjach promocyjnych firmy, publikacjach prasowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, poligrafii, plebiscytach.

III. Wyłonienie laureata

15. Nagrodą w Konkursie jest 1.000,00 zł brutto.

16. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury powołane przez Prezesa Zarządu Polskiego Radia PiK.

17. Przy ocenie projektu Jury Konkursu będzie kierowało się następującymi kryteriami:
a) sposobem przedstawienia tematu, jakim jest właściwe odzwierciedlenie działalności Spółki,
b) estetyką wykonanej pracy,
c) zaskakującym pomysłem, oryginalnością,
d) inwencją twórczą uczestników,
e) możliwością przeniesienia projektu na inne nośniki i formy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zabawki pluszowej oraz kostiumu.

18. Decyzja podjęta przez Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

19. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

20. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 lipca 2020 roku.

21. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w zwycięskim projekcie korekt, wynikających z warunków technicznych wykonania gotowej maskotki.

22. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.

IV. Prawa autorskie

23. Uczestnik, którego praca uznana zostanie za zwycięską (Laureat Konkursu), zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której przeniesie na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do swojej pracy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu ogłoszenia wyniku Konkursu, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
24. Wzór umowy, o której mowa w pkt 23 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

V. Dane osobowe

25. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

26. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.

27. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.

28. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.

29. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.

30. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.

31. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu.
32. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji konkursu.

33. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

34. I nspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

VI. Postanowienia końcowe

35. Udział w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, zgodą na jego stosowanie, w szczególności na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych nadesłanego utworu na Organizatora.

36. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę