Piątek, 28 stycznia 2022 r.   Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy i ich kompetencje
Rycerska
2006-07-24, 15:33 Administrator

Zarząd Spółki

Kontakt

Kontakt:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
ul. Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz
tel. 32-74-156, fax. 345-60-13
e-mail:sekretariat@radiopik.pl

Sposób powołania

  1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Kadencja

Członków Zarządu powołuje się na okres współnej kadencji, która trwa 4 lata.

Kompetencje

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

Zarząd Spółki zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
2) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
3) ustalenie Regulaminu Zarządu,
4) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,
5) powołanie Prokurenta,
6) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz § 27 ust. 2 pkt 1-4,
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych z zastrzeżeniem § 2l ust. 3 pkt 3.
8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności nie przekracza równowartości 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 7 oraz zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
9) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 8
10) przyjęcie rocznych planów fiansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
11) przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 11.

Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia wymagają uchwał Zarządu.