Sobota, 02 lipca 2022 r.   Imieniny: Jagody, Urbana, Marii
Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między węzłami Turzno - Lisewo. Samochód uderzył w bariery
Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między węzłami Turzno - Lisewo. Samochód uderzył w bariery
Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między węzłami Turzno - Lisewo. Samochód uderzył w bariery
Polskie Radio PiK » sPiKer pod choinkę!

REGULAMIN KONKURSU „Adwentowy kalendarz sPiKera”

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie "Adwentowy kalendarz sPiKera” (zwanym dalej KONKURSEM).

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o KONKURSIE będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowym, www.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych należących do Polskiego Radia PiK.

4. Fundatorem nagród w KONKURSIE jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Uczestnikami KONKURSU mogą być tylko osoby fizyczne.

6. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności mogą odebrać nagrodę za zwycięstwo w KONKURSIE tylko w obecności opiekuna prawnego, co równoznaczne będzie z akceptacją przez opiekuna prawnego udziału osoby niepełnoletniej w KONKURSIE.

7. Czas trwania KONKURSU: 01.12.2021 – 24.12.2021 r.

8. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Uczestnik, przystępując do KONKURSU, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.

10. W celu wzięcia udziału w KONKURSIE należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane na antenie Polskiego Radia PiK wraz z podpowiedzią w audycjach:
a) Zawsze dzień dobry (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 06:00-09:00), PiKtogramy (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 09:00- 12:00), Od ucha do ucha (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 13:00-15:00).
b) Rodzinny PiKnik (sobota-niedziela, w godz. między 14:00-17:00)
Odpowiedzi należy udzielać mejlowo na adres: konkurs@radiopik.pl

III. Wyłonienie laureata

11. Nagrodą w KONKURSIE jest maskotka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw o wartości 42,44 zł brutto.

12. Każdego dnia od poniedziałku do piątku przyznawane są trzy nagrody rzeczowe, a w soboty i niedzielę po dwie nagrody rzeczowe.

13. W przypadku większej liczby poprawnych odpowiedzi na zadanie konkursowe liczyć będzie się:
a) w dni powszednie czas wpłynięcia odpowiedzi, według zasady: pierwsza poprawna odpowiedź po pierwszej podpowiedzi po godz. 08:35, pierwsza poprawna odpowiedź po drugiej podpowiedzi po godz. 10:20, pierwsza poprawna odpowiedź po trzeciej podpowiedzi po godz. 13:20, a gdyby zadanie wymagało kreatywności ocena prowadzącego audycję.
Ogłoszenie wyników w dni powszednie około godziny 14:20 w audycji „Od ucha do ucha”.
b) w soboty i niedziele liczyć będzie się czas wpłynięcia odpowiedzi, a gdy zadanie będzie wymagać kreatywności ocena prowadzącego audycję.
Ogłoszenie wyników w audycji „Rodzinny PiKnik” w bloku po godzinie 16.00.

14. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

15. Laureatem KONKURSU uczestnik może zostać tylko raz podczas trwania KONKURSU, a ponadto laureatem KONKURSU nie może być osoba, która w ciągu 30 dni poprzedzających KONKURS oraz w czasie jego trwania została zwycięzcą innego konkursu organizowanego przez Polskie Radio PiK. Naruszenie tego warunku skutkuje wykluczeniem z KONKURSU.

16. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie KONKURSU, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania KONKURSU.

IV. Dane osobowe

17. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
a) Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w KONKURSIE.
c) podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w KONKURSIE,
d) dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania,
e) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę,
f) przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji KONKURSU,
g) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji KONKURSU,

18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

19. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

V. Postanowienia końcowe

20. Udział w KONKURSIE organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodą na jego stosowanie.

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.