Sobota, 23 lutego 2019 r.   Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Grand PiK
Polskie Radio PiK » Grand PiK » Grand PiK 2015
2015-07-14, 18:56 Ireneusz Sanger

Biogramy członków jury

Anna Elisabeth Jessen (Lisbeth Jessen)

Dokumentalistka radiowa i telewizyjna; pisarka, autorka scenariuszy. Ukończyła filologię duńską na Uniwersytecie Kopenhaskim, dziennikarstwo w Duńskiej Wyższej Szkole Dziennikarstwa, a także Duńską Szkołę Filmową.

Jest autorką licznych audycji radiowych i programów dokumentalnych. Dwukrotnie otrzymała jedną z najbardziej prestiżowych dziennikarskich nagród na świecie – Prix Italia. W 2006 roku wyprodukowała dokument telewizyjny pt. „Czaszka z Katynia”.

W 2010 roku Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze odznaczył Lisbeth Jessen medalem Pro Meritis. Była to nagroda za podjęcie tematyki zbrodni katyńskiej i upowszechnienie jej w skandynawskich mediach. Lisbeth Jessen chętnie pracuje z młodymi twórcami sztuki radiowej. Wykłada w Międzynarodowej Szkole Dokumentu Radiowego - EBU Master School on Radio Features.

Anna Elisabeth Jessen (Lisbeth Jessen) - radio and TV documentary, writer, author of screenplay. She graduated the Finnish Philology at the University of Copenhagen, Journalism at the Danish School of Journalism and the National Danish Film School.

She is the author of numerous radio programmes and documentaries. She won twice the most prestigious journalistic awards in the world - Prix Italia. In 2006 she produced the television documentary "Czaszka z Katynia".

In 2010 the Polish-Scandinavian Institute in Copenhagen awarded Lisbeth Jessen with Pro Meritis Order. This award was for dealong with the subject of the Katyn massacre and spreading it in the Scandinavian media. Lisbeth Jessen likes to work with young Radio Form Artists. She teaches at the EBU Master School on Radio Features.

Ljubomir Pauzin

Absolwent anglistyki i historii literatury Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pisarz i tłumacz, związany z chorwackim radiem od 1975 r.

Zajmuje się słuchowiskami i reportażami. Opublikował 5 zbiorów poezji, dwa z nich to wiersze dla dzieci. Jest także autorem powieści oraz sztuk wystawianych przez teatry lalkowe. Pisze również słuchowiska radiowe.

Ljubomir Pauzin jest współtwórcą Miedzynarodowego Festiwalu Radiowego Prix Marulic. Wielokrotnie był członkiem jury międzynarodowych konkursów - Prix Italia i Prix Europa. Dwukrotnie reprezentował Chorwację w EBU.

Jest członkiem Chorwackiego Stowarzyszenia Pisarzy i Dziennikarzy. Autor i reżyser bardzo wielu dzieł radiowych.

Ljubomir Pauzin - born 1954. Has graduated from Zagreb University in 1980., majoring English language and literature. Writer and translator of a considerable experience he has been working with Croatian radio since 1975. (since 1993. with The Drama Department, in charge of a feature production).

He has published five books of poetry (two of them for children), one novel (The Accidental Bestiary, 2008.), four of his plays for a puppet theatre have been staged, and eight plays originally written for radio have been aired.

He is a member of the Association of Croatian Writers and Journalists’ Association of Croatia. Author and director of numerous features. He has left some traces internationally – on four occasions Ljubo Pauzin had been invited to coordinate Radio Documentary category at Prix Europa in Berlin, out of his several participations in Radio Juries at Prix Italia – once he had been elected a President for a Documentary and once for a Drama Jury.

On two occasions he had been elected a two years term member for an EBU Feature Group. Lj.P. had been invited for a jury at the first edition of the Grand Prix Nova radio festival in Bucharest, Romania. He has been involved with the Prix Marulic International Radio festival of Croatian Radio since the very beginning and from 2002. to 2013. He had been the Head of the Festival.

Krzysztof Czeczot

Aktor teatralny i filmowy, reżyser, dramaturg, twórca słuchowisk i audiobooków. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Grał w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i warszawskim Teatrze Rozmaitości. Występował w znanych filmach: "Dom zły", "Drogówka", "80 milionów".

Za rolę w filmie "Głośniej od bomb" otrzymał w 2001 roku główną nagrodę na XX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fabularnych Młodzi i Kino w Koszalinie.

Jego słuchowiska były wielokrotnie nagradzane w czasie Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" w Sopocie. W 2013 roku słuchowisko "Andy" napisane i wyreżyserowane przez Krzysztofa Czeczota otrzymało jedną z najbardziej prestiżowych nagród radiowych na świecie Prix Europa.

Krzysztof Czeczot - theater and film actor, director, playwright, creator of radio plays and audiobooks. He graduated The Film School in Lodz. He played for the Contemporary Theatre in Szczecin and Warsaw's Variety Theatre. He appeared in well-known movies: Dom zły, Drogówka, 80 milionów.

For "Głośniej od bomb" in 2001 he received the main prize at XX International Film Festival "Youth and Film" in Koszalin.

His radio plays have been repeatedly awarded during the Festival of Polish Radio and Polish Television Theatre "Dwa Teatry" in Sopot. In 2013, a radio play "Andy" written and directed by Krzysztof Czeczot received one of the most prestigious radio awards in the world - Prix Europa.

Katarzyna Michalak

Dziennikarka Polskiego Radia Lublin. Jak sama o sobie mówi: "Przełomowym momentem w jej karierze było spotkanie z Edwinem Brysem – reportażystą belgijskim zaproszonym na Seminarium Reportażu w Kazimierzu. Od niego dowiedziała się, jak szukać tematu uszami, jak być mechanikiem uczuć, jak posługiwać się w opowieści radiowej metaforą."

W 2002 roku została uczestnikiem pierwszej edycji EBU Master School on Radio Documentary. Natomiast w minionej kadencji była polskim przedstawicielem w
Komisji ds. Reportażu Radiowego przy Europejskiej Unii Nadawców.

Audycje autorstwa Katarzyny Michalak zostały uhonorowane nagrodami na wielu prestiżowych konkursach między innymi: Nagrodą Stypendialną im. Jacka Stwory ("Mijając Ewę"), Nagrodą Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ("Eden za wąską rzeką"), Nagrodą im. Witolda Zadrowskiego ("Zobaczyć wszystko, dojść wszędzie"), Melchiorem dla Radiowego Reportażysty Roku, Prix Europa ("Chłopcy z Wygnanki" - współautor Monika Hemperek), Prix Italia ("Niebieski płaszczyk"), Prix Italia ("Modlitwa zapomnianej" - współautor Dorota Hałasa), Prix Marulic ( "Złoty chłopak").

Katarzyna Michalak - journalist of the Polish Radio Lublin. This is how she describes her becoming radio story teller: "The breaking point in my career was a meeting with Edwin Brys - Belgian reporter invited to the Reportage Seminar in Kazimierz. She learnt from him how to seek the subject with her ears, how to be a mechanic of feelings and how to use a metaphor in a radio story".

In 2002 she became a participant of the 1st edition of EBU Master School on Radio Documentary. And in the previous term she was the Polish representative to the Commission of Radio Reportage by the EBU.

Katarzyna Michalak’s programmes were awarded with multiple prizes at many prestigious contests, including Jacek Stwory Scholarship Award ("Mijając Ewę"), Stefan Batory Foundation Award and the Helsinki Foundation for Human Rights Award ("Eden for a narrow river"), Witold Zadrowski Award ("Zobaczyć wszystko, dojść wszędzie""), Melchior – for Radio Reporter of the Year, Prix Europa ("Chłopcy z Wygnanki - co-author Monika Hemperek), Prix Italia ("Niebieski płaszczyk"), the Prix Italia ("Modlitwa zapomnianej" - co-author Dorota Halas), Prix Marulic ("Złoty chłopak").

Janina Jankowska

Reportażystka radiowa, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1961 roku dziennikarka Polskiego Radia, w latach 1973 - 1982 pracowała w Redakcji Reportaży Literackich. Od 1976 współpracowała z wydawnictwami niezależnymi.

W sierpniu 1980 roku, w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej, nagrała reportaż "Polski Sierpień", za który w 1981 roku otrzymała prestiżową nagrodę Prix Italia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego od lutego do sierpnia 1982 roku internowana, usunięta z pracy w Polskim Radiu. Swoje reportaże i audycje publikowała w Radiu "S", a także w Niezależnej Oficynie Fonograficznej NOWA. W 1988 roku była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w tzw. podzespole prasowym. W 1989 roku wróciła do Polskiego Radia. Zasiadała w jury międzynarodowych festiwali - Prix Italia, Premios Ondas,Prix Europa, wcześniej sama będąc ich laureatką.

Uhonorowana Złotym Mikrofonem, nagrodą Światowego Forum Mediów Polonijnych, Laurem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nagrodą Grand Press.

Jest członkinią SDP i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Wykłada w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza i w Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Jankowska - radio reporter. She graduated the Polish Philology at The University of Warsaw. Since 1961 she is a radio journalist. In the years 1973 - 1982 she worked in the Literary Editor Reportage. Since 1976, she worked with independent publishers.

In August 1980, during a strike in the Shipyard Gdansk, she recorded reportage "Polish August" for which she received in 1981 the prestigious award - Prix Italia.

After the introduction of martial law in Poland from February to August 1982 she was interned and removed from work in the Polish Radio. She published her reportage and broadcasts in the Radio "S" and in Niezależna Oficyna Wydanicza Nowa. In 1988 she was a scholarship holder of the Kosciuszko Foundation in the United States.

She participated in the Round Table in the so-called: press team. In 1989, she returned to Polish Radio. She was in the jury of international festivals - the Prix Italia, Premios Ondas, the Prix Europa, before being their laureate.

Awarded the Golden Microphone, the reward World Polonia Media Forum, the laureate of the Polish Journalists Association and Grand Press.

She is a member of the SDP and the Free Word Association. She teaches at the Melchior Wankowicz Warsaw College of Journalism and in the Institute of Journalism at University of Warsaw. In 2011 she was awarded the Order of Rebirth of Poland