Piątek, 18 czerwca 2021 r.   Imieniny: Marka, Elżbiety
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej Polskie Radio PiK

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP 554-03-16-293.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem:
https://www.radiopik.pl/33,8,ogloszenia

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej.

Opis funkcjonalny aplikacji mobilnej Polskie Radio PiK

Dalej skrót PiK będzie oznaczał Polskie Radio PiK

1. Wymagane jest działanie aplikacji w środowiskach z systemem Android i iOS.
2. Język aplikacji — polski.
3. Aplikacja po włączeniu ma automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności,
odtwarzać strumień z programem audio Polskiego Radia PiK.
4. Aplikacja ma mieć możliwość wyświetlenia aktualna playlisty PiK z możliwością odsłuchania losowo lub
w wybranej kolejności lub w kolejności antenowej.
5. Pożądana jest możliwość wybrania też innych playlist — udostępnianych przez Zamawiającego.
6. Aktualności — na stronie głównej zajawka 2 – 3 najnowszych po kliknięciu przechodzimy do listy tytułów
(bez przekierowania na portal).
7. Archiwum PiKa (z możliwością odsłuchu).
8. Aplikacja po jej zamknięciu odtwarza w program w tle i pozostawia pasek z aktualnościami.
9. Wejścia w newsy z poziomu aplikacji mają być zliczane w statystykach portalu radiopik.pl, ale użytkownik
aplikacji ma mieć wrażenie wejścia bezpośrednio w newsy bez przekierowania do przeglądarki.
10. Ma istnieć możliwość włączenia powiadomień o informacjach (wszystkich, pilnych, z wybranej kategorii).
11. Wymagana jest możliwość odsłuchania wybranych audycji (bez przekierowywania do przeglądarki)
12. Wyszukiwarka (audycji, newsów, archiwum) bez przekierowywania do przeglądarki.
13. Dostęp do aparatu fotograficznego (za zgodą użytkownika) i możliwość wysłania (koniecznie one click)
zdjęcia lub filmu z opisem do PiK (przekierowanie do innych aplikacji, np poczty, nie jest akceptowalne,
to samo dotyczy innych pozycji).
14. Zadzwoń do PiKa — połączenie z numerem antenowym lub reportera dyżurnego.
15. Napisz do PiKa — na messenger lub profil fb ale bez opuszczania aplikacji.
16. Oglądaj (filmy wideo z naszego www).
17. Konkursy z możliwością ich definiowania przez PiK.
18. Sklep (Kup gadżety PiKa i produkty partnerów) — z możliwością aktywowania i dezaktywowania.
19. Ramówka PiKa.
20. Powinien istnieć system zarządzania aplikacją, obsługiwany z poziomu przeglądarki, zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych.
21. Wszystkie opisane wyżej funkcjonalności mają być realizowane bez przekierowania do innych aplikacji,
w szczególności do przeglądarki lub klienta poczty elektronicznej.


IV. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do niniejszego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykażą:
Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy w okresie ostatnich 5 lat licząc od terminu składania ofert, wykonali co najmniej 3 aplikacje o podobnej funkcjonalności, o ile te aplikacje działają do dziś. Wymagane jest udostępnienie Zamawiającemu takich aplikacji do nieodpłatnego testowego użytku.

VI. Sposób przygotowania oferty i miejsce składania ofert.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Oznaczenie (firmę), adres i sposób kontaktu z Oferentem.
2. Cenę netto i brutto.
3. Projekt graficzny (wizualizację) uwzględniającą logotyp i Księgę Znaku Radia PiK.
4. Sposób rozwiązania nawigacji — menu główne, dodatkowe, poziomy menu.
5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.
6. Opis proponowanego sposobu realizacji technicznej i licencji (technologia informatyczna, środowisko, kod
zamknięty czy otwarty, na jakiej licencji jest wykorzystywane oprogramowanie, warunki licencji dla Zamawiającego, sposób udostępniania potrzebnych danych z baz Zamawiającego).
7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: sekretariat@radiopik.pl lub pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres Zamawiającego 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50.
8.Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2021 roku.
9. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych aplikacji wraz z krótkim ich opisem i sposobem instalacji
(skąd pobrać).

VII. Komunikacja:

Wszystkie zapytania zależy kierować na adres poczty elektronicznej na adres sekretariat@radiopik.pl