Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Ilony, Bronisława, Heleny
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

NABÓR OFERT

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 48-50, (Zamawiający), poszukuje Wykonawcy zadania pn. „Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej Polskiego Radia PiK na nośnikach reklamy zewnętrznej w terminie wrzesień – listopad 2022 roku”.

Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku Polskiego Radia PiK jako rozgłośni regionalnej z siedzibą w Bydgoszczy. Kampania skierowana ma być do odbiorców w grupie wiekowej 15+, mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i okolic.

Zadanie obejmuje:

1. Przygotowanie projektu koncepcji kreatywnej.

2. Przygotowanie projektu kampanii reklamowej.

3. Realizację materiałów graficznych.

4. Druk materiałów graficznych.

5. Realizację kampanii reklamowej w terminie od września do listopada 2022 r. na terenie Bydgoszczy i okolic, na nośnikach reklamy zewnętrznej typu:

a) Billboard 12 lub zbliżony – 20 sztuk

b) Citilight lub zbliżony – 50 sztuk.

Pisemne oferty wraz z szacunkową wyceną należy składać do 24 sierpnia 2022 r. w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz.Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022.

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdań rocznych z badania tych sprawozdań. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.


I. Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Konieczność uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.
4. Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą Radio PiK S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
5. Badanie musi być zakończone do 23 marca 2022 r., włącznie z przekazaniem pisemnego sprawozdania. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia, do (15.09.2021 r.), do godziny 14:30 kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:
1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki;
2. oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
3. oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
4. oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
5. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania , obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta, wpisaną na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;
6. Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
7. Oświadczenie poświadczające doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie za okres ostatnich 3 lat zawarte w formularzu;
8. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
9. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
10. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
11. Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

III. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – waga 85%

Cena musi obejmować pełne wynagrodzenie oferenta za dwuletnie badanie sprawozdania, w tym wszystkie wydatki, które poniesie Spółka w związku z badaniem (w tym: koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie, koszty uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Walnych Zgromadzeniach Spółki).

Do obliczenia punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór
(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 85 = wartość punktowa w kryterium cena.
Najwyższą liczbę punktów 85 w danym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuję najtańszą cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

2. Pozycja oferenta na rynku usług audytorskich – waga kryterium 5 %
Oferent wskaże wartość prawidłowo wykonanych usług badania sprawozdań finansowych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego publikacje niniejszego ogłoszenia.

Oferenci w przedmiotowym kryterium mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
-jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto do 30 tysięcy złotych otrzyma 0 punktów,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 30 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych otrzyma 2 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych otrzyma 4 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 60 tysięcy złotych otrzyma 5 punktów.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o wartości wykonanych usług badania sprawozdań finansowych.

3. Doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka, przez osoby bezpośrednio wykonujące badanie – waga kryterium 10 %.

Oferenci mogą otrzymać w danym kryterium maksymalnie 10 punktów. Oferent jest zobligowany przekazać wykaz osób, które będą realizować usługę wraz z podaniem doświadczenia danej osoby w badaniu sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji za okres ostatnich 3 lat przed publikacją niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli osoba lub osoby, które będą bezpośrednio wykonywać badanie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały:
- co najmniej 1 badanie oferent otrzyma 1 punkt,
- 2 badania – 3 punkty
- 3 badania – 5 punktów
- 4 badania – 7 punktów
- 5 badań – 9 punktów
- 6 badań i więcej – 10 punktów.
Decydować będzie suma punktów wynikających z doświadczenia każdej z osób wchodzących w skład zespołu
4. Punkty z trzech kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów z najkorzystniejszą ceną.

IV. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A.”, najpóźniej do 15.09.2021 r. w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi 17.09.2021 r. przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki o godzinie 16:00 bez obecności oferentów.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca września 2021 roku. O wyniku postępowania ofertowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Z wybranym przez Radę Nadzorcza wykonawcą zarząd Spółki zawrze umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej Polskie Radio PiK

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP 554-03-16-293.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem:
https://www.radiopik.pl/33,8,ogloszenia

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej.

Opis funkcjonalny aplikacji mobilnej Polskie Radio PiK

Dalej skrót PiK będzie oznaczał Polskie Radio PiK

1. Wymagane jest działanie aplikacji w środowiskach z systemem Android i iOS.
2. Język aplikacji — polski.
3. Aplikacja po włączeniu ma automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności,
odtwarzać strumień z programem audio Polskiego Radia PiK.
4. Aplikacja ma mieć możliwość wyświetlenia aktualna playlisty PiK z możliwością odsłuchania losowo lub
w wybranej kolejności lub w kolejności antenowej.
5. Pożądana jest możliwość wybrania też innych playlist — udostępnianych przez Zamawiającego.
6. Aktualności — na stronie głównej zajawka 2 – 3 najnowszych po kliknięciu przechodzimy do listy tytułów
(bez przekierowania na portal).
7. Archiwum PiKa (z możliwością odsłuchu).
8. Aplikacja po jej zamknięciu odtwarza w program w tle i pozostawia pasek z aktualnościami.
9. Wejścia w newsy z poziomu aplikacji mają być zliczane w statystykach portalu radiopik.pl, ale użytkownik
aplikacji ma mieć wrażenie wejścia bezpośrednio w newsy bez przekierowania do przeglądarki.
10. Ma istnieć możliwość włączenia powiadomień o informacjach (wszystkich, pilnych, z wybranej kategorii).
11. Wymagana jest możliwość odsłuchania wybranych audycji (bez przekierowywania do przeglądarki)
12. Wyszukiwarka (audycji, newsów, archiwum) bez przekierowywania do przeglądarki.
13. Dostęp do aparatu fotograficznego (za zgodą użytkownika) i możliwość wysłania (koniecznie one click)
zdjęcia lub filmu z opisem do PiK (przekierowanie do innych aplikacji, np poczty, nie jest akceptowalne,
to samo dotyczy innych pozycji).
14. Zadzwoń do PiKa — połączenie z numerem antenowym lub reportera dyżurnego.
15. Napisz do PiKa — na messenger lub profil fb ale bez opuszczania aplikacji.
16. Oglądaj (filmy wideo z naszego www).
17. Konkursy z możliwością ich definiowania przez PiK.
18. Sklep (Kup gadżety PiKa i produkty partnerów) — z możliwością aktywowania i dezaktywowania.
19. Ramówka PiKa.
20. Powinien istnieć system zarządzania aplikacją, obsługiwany z poziomu przeglądarki, zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych.
21. Wszystkie opisane wyżej funkcjonalności mają być realizowane bez przekierowania do innych aplikacji,
w szczególności do przeglądarki lub klienta poczty elektronicznej.


IV. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do niniejszego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykażą:
Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy w okresie ostatnich 5 lat licząc od terminu składania ofert, wykonali co najmniej 3 aplikacje o podobnej funkcjonalności, o ile te aplikacje działają do dziś. Wymagane jest udostępnienie Zamawiającemu takich aplikacji do nieodpłatnego testowego użytku.

VI. Sposób przygotowania oferty i miejsce składania ofert.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Oznaczenie (firmę), adres i sposób kontaktu z Oferentem.
2. Cenę netto i brutto.
3. Projekt graficzny (wizualizację) uwzględniającą logotyp i Księgę Znaku Radia PiK.
4. Sposób rozwiązania nawigacji — menu główne, dodatkowe, poziomy menu.
5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.
6. Opis proponowanego sposobu realizacji technicznej i licencji (technologia informatyczna, środowisko, kod
zamknięty czy otwarty, na jakiej licencji jest wykorzystywane oprogramowanie, warunki licencji dla Zamawiającego, sposób udostępniania potrzebnych danych z baz Zamawiającego).
7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: sekretariat@radiopik.pl lub pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres Zamawiającego 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50.
8.Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2021 roku.
9. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych aplikacji wraz z krótkim ich opisem i sposobem instalacji
(skąd pobrać).

VII. Komunikacja:

Wszystkie zapytania zależy kierować na adres poczty elektronicznej na adres sekretariat@radiopik.pl