Sobota, 19 października 2019 r.   Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawła
Polskie Radio PiK » Konkursy

Regulamin konkursów antenowych

REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH POLSKIEGO RADIA PiK S.A.
obowiązujący od 16 grudnia 2011 roku


1. Organizator konkursu

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Polskim Radiem PiK.

2. Zakres stosowania Regulaminu

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wszystkich konkursów, ogłaszanych w programie Polskiego Radia PiK, chyba że w zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.

3. Zasady uczestnictwa w konkursach

W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunek określony każdorazowo w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie.

Uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie (telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez SMS lub tradycyjną drogą pocztową na adres Polskiego Radia PiK) w terminie podanym na antenie przez dziennikarza, prowadzącego audycję konkursową.

W każdym przypadku warunkiem udziału w konkursie jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz pełnego adresu do korespondencji, na który składa się nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy oraz nazwa miejscowości.

4. Zasady przyznawania nagród

a) Uczestnik może być laureatem konkursu nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, jeśli ten warunek nie jest spełniony, Polskie Radio PiK może odmówić wydania nagrody.

b) Zasady przyznawania nagród określa dziennikarz, prowadzący audycję. Liczba zwycięzców w konkursie zależy od puli nagród przeznaczonej dla danego konkursu i ogłoszonej zapowiedzi antenowej konkursu.

c) O wygranej i sposobie jej odbioru laureat informowany jest przez osobę, prowadzącą dany konkurs.

d) Dane laureata oraz nr telefonu muszą być niezwłocznie przekazane do Działu Marketingu na obowiązujących drukach. Dane laureata po odbiorze nagrody nie będą przez Polskie Radio PiK przetwarzane.

e) W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia PiK ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym,

f) Polskie Radio PiK ma prawo nie przyznać nagrody bez podania przyczyny.

g) Uczestnik konkursu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

5. Odbiór nagród

a) Słuchacze, podający adres bydgoski, odbierają nagrody osobiście w Dziale Marketingu Polskiego Radia PiK w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00

b) Pozostali laureaci otrzymają nagrody pocztą, pod warunkiem, że nagroda będzie mogła być zapakowana w kopertę formatu A4.

c) Laureaci nagród nie mieszczących się w kopertę A4 (np. sprzęt RTV, AGD itp.) zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście w Dziale Marketingu Polskiego Radia PiK od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-15.00

d) W przypadku nie odebrania nagród w terminie 30 dni od dnia wygrania w danym konkursie laureat traci prawo do nagrody, a Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

6. Informacja dotycząca podatku

Nagrody za zwycięstwo w konkursie o jednorazowej wartości przekraczającej 2000 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba otrzymująca nagrodę, obowiązana jest wpłacić na konto bankowe lub do kasy Polskiego Radia PiK (organizatora konkursu) kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody rzeczowej, przed wydaniem wygranej nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty losowania nagrody.

O wartości nagrody i wysokości należnego podatku osoba otrzymująca nagrodę zostanie powiadomiona telefonicznie lub pisemnie, bezpośrednio po jej wylosowaniu.

Zryczałtowany podatek dochodowy należy wpłacić na konto bankowe w Pekao S.A. II O/ Bydgoszcz
Nr 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578. W przypadku nie wpłacenia należnego podatku w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że laureat zrezygnował z prawa do nagrody, a nagroda przechodzi do puli nagród w dalszych konkursach.

7. Pula nagród

Fundatorem nagród jest organizator, czyli Radio oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.


Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – zamieszczony na stronie internetowej www.radiopik.pl