Wtorek, 21 maja 2019 r.   Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Polskie Radio PiK » Wybory

Informacje dla pełnomocników komitetów wyborczych

Do Polskiego Radia PiK wpłynęło łącznie 6 wniosków od uprawnionych komitetów wyborczych o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych w ramach kampanii przed zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Bezpłatne audycje wyborcze będą emitowane od 11 do 24 maja 2019 r. Łączny czas przeznaczony na ich emisję na antenie Polskiego Radia PiK wyniesie 1 200 minut. Czas jednostkowej audycji wyborczej wyniesie 3 minuty, wyjątkiem będą pojedyncze audycje o czasie "resztkowym" (innym niż 3 minuty), wynikającym z podziału czasu.

Podział czasu pomiędzy poszczególne komitety wyborcze, które złożyły wnioski dokonany został na podstawie informacji OKW w Bydgoszczy o liczbie zarejestrowanych list wyborczych.

Każdemu z komitetów przypada łącznie 200 minut na emisję nieodpłatnych audycji wyborczych na antenie Polskiego Radia PiK, czyli 66 audycji o czasie trwania 3 minuty i 1 audycja o czasie trwania 2 minuty.

Audycje wyborcze emitowane będą od 11 do 24 maja w blokach audycji wyborczych wg następującego harmonogramu:


dzień tygodnia

godzina emisji

czas trwania

sobota

06:45
07:45
13:45
14:45
21:25

9 minut
9 minut
12 minut
12 minut
30 minut

niedziela 12 maja

06:45
13:45
14:45
21:30

12 minut
12 minut
12 minut
27 minut

niedziela 19 maja

06:45
13:45
14:45
19:30

12 minut
12 minut
12 minut
27 minut

poniedziałek – piątek

z wyjątkiem 24 maja

09:45
10:45
13:40
14:40
19:40
20:40
21:40

9 minut
9 minut
18 minut
15 minut
15 minut
15 minut
15 minut

piątek 24 maja

09:45
10:45
13:40
14:40
21:40

9 minut
9 minut
18 minut
15 minut
15 minut


Różne godziny niedzielnych bloków wyborczych wynikają z zaplanowanych wcześniej transmisji meczów żużlowych (inne zobowiązania nadawcy).

Nagrywanie nieodpłatnych audycji wyborczych (studio wraz z realizatorem) - Gdańska 48, Bydgoszcz.

Studio czynne w terminie 09.05 - 22.05.2019 w dni powszednie w godz. 10:00-18:00, a w sobotę w godz. 10:00 - 11:30 oraz 13:30 - 15:00. W niedzielę studio nieczynne.

Realizator: Janusz Wiertel tel. 532 753 949

Rezerwacji studia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego nie później niż 24 godziny przed nagraniem audycji wyborczych.

Nieodpłatne audycje wyborcze należy dostarczyć najpóźniej na 24 godziny przed dniem rozpowszechnienia (w praktyce 2 dni przed emisją) - ul. Gdańska 48, Bydgoszcz. Osoba upoważniona do przyjmowania nieodpłatnych audycji wyborczych: Ireneusz Sanger, tel. 600 457 031.

Dyżury od 09.05.2019 r. w dni powszednie w godz. 10.00 – 18:00, w soboty w godz.10.00 – 15:00.

Audycje wyborcze wyprodukowane poza Polskim Radiem PiK należy dostarczać na płycie CD lub pamięci USB pod warunkiem zachowania odpowiedniej jakości technicznej. Audycje muszą posiadać identyfikację od kogo pochodzą. Komitety w audycjach przedstawiają się same.

Audycje wyborcze dostarcza jedynie pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, posiadająca pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji komitetu.

Format zapisu:

CD Audio lub Wave: 16 bit; 44,1 kHz lub 48 kHz
MPEG-1 Layer2: 256 kb/s; 48 kHz
MPEG-1 Layer3: 128-384 kb/s; 44,1 kHz lub 48 kHz

Poziom szumów i zniekształceń liniowych powinien być niższy niż -45 dB (0 dB=1,55 V)

Audycje o niemożliwej do zrozumienia treści lub z dużym słyszalnym poziomem szumów nie będą akceptowane.

Kolejność emisji audycji wyborczych ustalona została w drodze losowania z udziałem pełnomocników komitetów wyborczych, w środę 8 maja o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy.

Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi wyborczemu nie może być odstępowany innemu komitetowi wyborczemu.

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego, nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

Nieodpłatne audycje wyborcze odtwarzane będą według kolejności wylosowanej na spotkaniu z pełnomocnikami uprawnionych komitetów wyborczych. Jeśli z losowania wyniknie, że w jednym bloku sąsiadować ze sobą będą audycje tego samego komitetu, to komitet będzie mógł połączyć te audycje w jedną. Czas takiej audycji będzie sumą czasów łączonych audycji.

Każdy blok audycji wyborczych opatrzony będzie sygnałem - zapowiedzią, a każda audycja wyborcza wewnątrz bloku przedzielona będzie jednakowym, krótkim przerywnikiem dźwiękowym.

UWAGA! Komitety same przedstawiają się w swoich audycjach.

W przypadku, gdy komitet wyborczy nie dostarczy audycji w wymaganym terminie, w odpowiednim miejscu bloku, w którym ta audycja winna być wyemitowana pojawi się komunikat: „Czas dla (nazwa komitetu wyborczego). Komitet nie dostarczył audycji”. Czas na audycję, który nie został wykorzystany przepada.

Bloki audycji wyborczych kończyć będzie informacja: „Za treść audycji wyborczych odpowiedzialność ponoszą komitety wyborcze.

Informuje się komitety wyborcze o konieczności uzyskania praw do utworów i praw pokrewnych wykorzystanych w audycjach wyborczych. W przypadku wykorzystania w audycjach wyborczych utworów muzycznych, słowno-muzycznych i literackich komitet wyborczy zobowiązany jest podać dane niezbędne do umieszczenia przez Polskie Radio PiK tych utworów w wykazach przesłanych do stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, SAWP i STOART, ZASP).

Osoba upoważniona ze strony Polskiego Radia PiK ma obowiązek sprawdzić nieodpłatną audycję pod względem formalnoprawnym i kwituje jej odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym.

Protokół zawiera klauzulę:

”Komitet oświadcza, że audycja nie jest obciążona prawami osób trzecich i ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw autorskich i dóbr osobistych.

Strony oświadczają, że audycja wyborcza spełnia wymogi przewidziane dla nieodpłatnego emitowania programów w radiu publicznym, w tym również ustalenia wewnętrzne Radia PiK S.A. przyjęte dla kampanii wyborczej.”


Niezależnie od nieodpłatnych audycji wyborczych komitety wyborcze mają prawo emitować płatne ogłoszenia (reklamy) wyborcze.


Dodatkowe informacje:
Ireneusz Sanger tel. 600 457 031