Sobota, 23 października 2021 r.   Imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
Polskie Radio PiK » Więcej SŁOŃca jesienią
Plichta

REGULAMIN KONKURSU "Więcej SŁOŃca jesienią - GraMy z Wami"

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie "Więcej SŁOŃca jesienią - GraMy z Wami" (zwanym dalej KONKURSEM).

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o KONKURSIE będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowym, www.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych należących do Polskiego Radia PiK.

4. Fundatorem nagród w KONKURSIE jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Uczestnikami KONKURSU mogą być tylko osoby fizyczne.
6. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności mogą odebrać nagrodę za zwycięstwo w KONKURSIE tylko w obecności opiekuna prawnego, co równoznaczne będzie z akceptacją przez opiekuna prawnego udziału osoby niepełnoletniej w KONKURSIE.
7. Czas trwania KONKURSU: 23.09.2021 – 31.10.2021 r.
8. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Uczestnik, przystępując do KONKURSU, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
10. W celu wzięcia udziału w KONKURSIE należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane w jednej z audycji:

a) Zawsze dzień dobry (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 06:00-09:00):
odpowiedzi należy przesyłać w wiadomości SMS na numer: 602 728 028,

b) PiKtogramy (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 09:00- 12:00):
odpowiedzi należy podawać telefonicznie: 52 345 50 90

c) Od ucha do ucha (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 13:00-15:00):
odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mail: oduchadoucha@radiopik.pl

d) Wsłuchaj się w region (sobota, w godz. między 10:00-12:00):
o sposobie udzielania odpowiedzi, każdorazowo poinformuje prowadzący audycję

e) Radio dzieciom (sobota, w godz. miedzy 13.00-14.00 - od 2 października)
o sposobie udzielania odpowiedzi, każdorazowo poinformuje prowadzący audycję

f) Rodzinny PiKnik (sobota-niedziela, w godz. między 14:00-17:00)
odpowiedzi należy udzielać:
- w sobotę o sposobie udzielania odpowiedzi, każdorazowo poinformuje prowadzący audycję,
- w niedzielę pod postem konkursowym w mediach społecznościowych na profilu fejsbukowym Polskiego Radia PiK.

III. Wyłonienie laureata

11. Nagrodą w KONKURSIE są:

a) maskotka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw o wartości 42,44 zł brutto, w audycjach:

- Zawsze dzień dobry (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 06:00-09:00)
- PiKtogramy (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 09:00-12:00)
- Od ucha do ucha (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. między 13:00-15:00)
- Wsłuchaj się w region (sobota, w godz. między 10:00-12:00)
- Radio dzieciom (sobota, w godz. miedzy 13.00-14.00 - od 2 października)
- Rodzinny PiKnik (sobota, w godz. między 14:00-17:00)
- Rodzinny PiKnik (niedziela, w godz. między 14:00-17:00)

b) radioodbiornik cyfrowy w technologii DAB+ o wartości 185,73 zł brutto w audycji:

- Rodzinny PiKnik (niedziela, w godz. między 14:00-17:00)

12. W przypadku większej liczby poprawnych odpowiedzi na zadanie konkursowe liczyć będzie się czas wpłynięcia odpowiedzi, a gdy zadanie będzie wymagać kreatywności ocena prowadzącego audycję.

13. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

14. Laureatem KONKURSU uczestnik może zostać tylko raz podczas trwania KONKURSU, a ponadto laureatem KONKURSU nie może być osoba, która w ciągu 30 dni poprzedzających KONKURS oraz w czasie jego trwania została zwycięzcą innego konkursu organizowanego przez Polskie Radio PiK. Naruszenie tego warunku skutkuje wykluczeniem z KONKURSU.

15. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie KONKURSU, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania KONKURSU.

IV. Dane osobowe

16. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

a) Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.

b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w KONKURSIE.

c) podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w KONKURSIE,

d) dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania,

e) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę,

f) przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji KONKURSU,

g) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji KONKURSU,

17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

18. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:

Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

V. Postanowienia końcowe

19. Udział w KONKURSIE organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodą na jego stosowanie.

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.