Niedziela, 01 sierpnia 2021 r.   Imieniny: Nadii, Justyna, Juliana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2021-06-18, 11:33 Redakcja

Twórczy i aktywni, rozsławiający region. Nagrody Marszałka przyznane [pełna lista]

Wyróżnienie w kategorii „promocja województwa" za reportaż o Gerardzie Pająkowskim otrzymali dziennikarze Polskiego Radio PiK - Katarzyna Prętkowska i Michał Zaręba/fot. Facebook
Wyróżnienie w kategorii „promocja województwa" za reportaż o Gerardzie Pająkowskim otrzymali dziennikarze Polskiego Radio PiK - Katarzyna Prętkowska i Michał Zaręba/fot. Facebook
Swoją aktywnością, zaangażowaniem i codzienną pracą służą rozwojowi regionu. W Muzeum Etnograficznym w Toruniu wręczone zostały Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok. Wyróżniono także dziennikarzy Polskiego Radia PiK.
- Jak zwykle są to postaci wielkiego formatu, najlepsi z najlepszych, twórczy, aktywni, godni naśladowania, rozsławiający nasz region w szerokim świecie i zaangażowani w lokalne inicjatywy. Czynią dobro i służą rozwojowi województwa - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
KATEGORIA: GOSPODARKA
Nagrodę otrzymuje:
Gmina Brześć Kujawski – za utworzenie i rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, kreatywności i inicjatywach samorządu Brzeska Strefa Gospodarcza stała się rozpoznawalną marką nie tylko lokalnie. W ciągu 10 minionych lat w BSG zainwestowało 30 przedsiębiorców różnych branż: LPP, Kongsberg, Raben, RTE, Anwis, H&S Steel, Tele Max, Kleib, DetalMet czy TreBud. Priorytetem dla lokalnego samorządu jest integrowanie środowiska biznesowego, naukowego i wspólne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Gminy Brześć Kujawski podpisano porozumienie o partnerskiej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Brzeski ratusz ustanowił również nagrody „Marki Brzeskiej Strefy Gospodarczej”.

Mondi Świecie S A – za działania na rzecz społeczności lokalnej. Należąca do Grupy Mondi, firma Mondi Świecie jest wiodącym europejskim producentem papieru do opakowań. W swojej działalności firma kładzie nacisk na realizację projektów środowiskowych, kulturę bezpiecznych zachowań w miejscu pracy oraz integrację z lokalnym środowiskiem. Mondi Świecie współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wspiera kluby sportowe oraz akcje charytatywne. We współpracy z Technikum Mechanicznym, Mechatronicznym, Papierniczym i Elektrycznym w Świeciu inwestuje także w kształcenie nowych kadr, m. in. poprzez praktyki zawodowe w firmie i włączenie do programu nauczania specjalistycznych przedmiotów z branży papierniczej. W okresie pandemii Mondi Świecie wsparło finansowo Nowy Szpital w Świeciu. Za tę darowiznę zakupiony został sprzęt ratowniczy i diagnostyczny.

Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy – za konsekwentne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w branży produkcji narzędzi specjalnych i przetwórstwa tworzyw polimerowych, poprzez budowanie powiązań kooperacyjnych na linii biznes - nauka - administracja oraz wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności, a także promocję marki regionu. Bydgoski Klaster Przemysłowy jest nie tylko najstarszym, ale także jedynym w KujawskoPomorskiem klastrem, który uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, jednego z piętnastu takich podmiotów w kraju. Bydgoski klaster tworzy stu członków z różnych regionów Polski, którzy zatrudniają ponad 14 tysięcy pracowników (z czego pięć tysięcy w Kujawsko-Pomorskiem). Klaster jest branżowym stowarzyszeniem, które aktywnie działa od blisko piętnastu lat i podejmuje liczne inicjatywy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze edukacji, promocji oraz B+R (badań i rozwoju), co przekłada się na rozwój gospodarczy województwa.

Wyróżnienia otrzymują:
Barbara i Kazimierz Mańkowscy, właściciele Petroman Paliwa Sp. z.o.o. (Lubraniec, powiat włocławski) – za pracę włożoną w budowanie i rozwój rodzinnej firmy Petroman w branży paliw płynnych.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz (Lubraniec, pow. włocławski) właściciel firmy Natural Fibers Advanced Technologies - za opracowanie technologii wytwarzania nanowłókien celulozowych do zastosowań specjalistycznych, np. do wytwarzania opatrunków czy konserwacji starych dokumentów.

KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNE
Nagrodę otrzymują:
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – za realizację projektu „Pogodna jesień na Kujawach i Pomorzu” – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Dzięki partnerstwu obu instytucji środki unijne trafiły bezpośrednio do kilkuset seniorów z 30 kujawsko-pomorskich gmin, w formie kilku rodzajów usług opiekuńczych. „Pogodna jesień” to między innymi organizacja dziennej opieki na obszarach wiejskich, pomoc sąsiedzką (w miastach) i wolontariat opiekuńczy (w miastach na prawach powiatu). W okresie pandemii projekt został zmodyfikowany tak, by możliwe było dowiezienie potrzebującym seniorom podstawowych zakupów i posiłku. W ramach „Pogodnej Jesieni” zrealizowano także pilotażową edycję programu teleopieki senioralnej, czyli zakup tzw. bransoletek życia.

Powiat Nakielski – za realizację projektu Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku (gmina Nakło nad Notecią). Dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego od półtora roku w powiecie nakielskim działa ośrodek, w którym pomoc i wsparcie znajduje wielu potrzebujących mieszkańców – osób chorych, zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. W Centrum funkcjonują: środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej i dzienny dom pobytu. Unijne dofinansowanie zostało w przypadku tego projektu przekazane na prace budowlane, ale także na realizację inicjatyw o charakterze społecznym.

KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrodę otrzymuje:
Ryszard Kierzek (Janowiec Wielkopolski, powiat żniński) – za zbudowanie w pełni zautomatyzowanej chlewni oraz osiągnięcie wysokiego stopnia specjalizacji w chowie i hodowli trzody chlewnej, zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Ryszard Kierzek prowadzi gospodarstwo od ponad 40 lat, obecnie specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Hodowla prowadzona jest w oparciu o paszę (zboża i kukurydzę) pozyskiwaną z gospodarstwa swojego oraz współpracującego syna pana Kierzka. Nagroda przyznana w uznaniu dla wysokiej specjalizacji i automatyzacji osiągniętej w produkcji rolnej, z równoczesną dbałością o ochronę środowiska i dobrostan zwierząt.

Wyróżnienie otrzymuje:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol Sp. z o.o. (Szubin, powiat nakielski) – za organizację i prowadzenie konsorcjum Moja Soja, realizującego pionierskie prace badawczo-rozwojowe nad uprawą soi niemodyfikowanej genetycznie.

KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE, POSTĘP TECHNICZNY
Nagrodę otrzymuje:
Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – za całokształt działalności naukowej w zakresie badań patogennych grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Jest jednym z najbardziej znanych w świecie polskich specjalistów w dziedzinie patogennych grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Stworzona przez niego profesjonalna grupa badawcza i nowoczesne zaplecze badawcze pozwoliły na wyróżniające się osiągnięcia naukowe, często interdyscyplinarne. Efektem 44 lat badań prac profesora jest imponujący dorobek naukowy.

Wyróżnienia otrzymują:
Zespół w składzie: prof. Roman Czaja, dr Radosław Golba, dr Cezary Kardasz, prof. Krzysztof Mikulski, dr inż. Agnieszka Pilarska, dr hab. Agnieszka Zielińska, dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, mgr Anna Maleszka, mgr Tomasz Wąsik, mgr inż. Dariusz Chwiałkowski, mgr Emanuel Okoń (Zespół Atlasu Historycznego Miast Polskich): – za opracowanie Atlasów Historycznych Miast województwa kujawskopomorskiego w latach 2012-2019: Fordon, Koronowo, Świecie, Toruń, Włocławek.

Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk, dr inż. Monika Rewers (wszyscy są pracownikami naukowymi Pracowni Biologii Molekularnej i Cytometrii, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedry Biotechnologii Rolniczej,) - za wykorzystanie w badaniach nowoczesnych metod cytogenetycznych i molekularnych.


KATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIASTI I OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrodę otrzymuje:
Gmina Inowrocław – za działania, dzięki którym zmienia się charakter Łojewa, wsi leżącej na obrzeżach Inowrocławia. Mieszkańcy harmonijnie łączą działalność rolniczą i turystyczną. Pomogły w tym stworzenie atrakcyjnej bazy usług rekreacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną (place zabaw, pomosty, ścieżki rowerowe). Dzięki tym inwestycjom Łojewo jest dziś atrakcyjnym miejscem do życia, prowadzenia turystyczno-rekreacyjnej działalności biznesowej i wypoczynku.

Wyróżnienia otrzymują:
Gmina Szubin i Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - za utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach (powiat żniński).

Probitech Poland Corp. Sebastian Górecki (Wielki Konopat, powiat świecki) – za optymalizację procesu produkcyjnego oraz prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o autorskie technologie i innowacyjne rozwiązania techniczne.

KATEGORIA: EDUKACJA
Nagrody otrzymują:
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, diakon rzymskokatolicki, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego i moderator formacji do spraw posług stałych Kurii Diecezjalnej w Toruniu, wykładowca w Instytucie Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za działalność badawczo-edukacyjną i popularyzatorską w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat ważnych w historii Polski postaci pochodzących z regionu kujawskopomorskiego lub mających z nim związki. Profesor Rozynkowski prowadzi aktywną działalność naukową oraz popularyzatorską, w ramach której analizuje losy i wpływ oddziaływania na region kujawsko-pomorski osób odgrywających istotną rolę w najnowszej historii Polski. Zajmuje się szczególnie takimi postaciami, jak bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II – patron województwa kujawsko-pomorskiego. Naukowiec prowadzi również merytoryczny nadzór nad wydawnictwami skierowanymi do szerokiego grona odbiorców, współtworzy też historyczne komiksy. Organizuje i współorganizuje także wiele cyklicznych spotkań, wydarzeń i wykładów okolicznościowych o charakterze edukacyjnym, m.in. Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o Wielkich Polakach.

Dorota Triebwasser, tyflopedagog, wychowawczyni w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – za opracowania i projekty edukacyjne mające wpływ na rozwój placówki oświatowej. Dorota Triebwasser jest inspiratorką, autorką i realizatorką projektów tematycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Visus Supremus, które wzbogacają ofertę edukacyjną ośrodka Braille`a w Bydgoszczy w zakresie rewalidacji, integracji, aktywizacji i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz dorosłych z dysfunkcją wzroku. Systematycznie wprowadza kolejne pomysły i realizuje cykliczne działania przyczyniające się do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku społecznym. Zainicjowała i moderowała m.in. kampanię ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie", której celem jest edukacja środowisk osób z 8 niepełnosprawnością wzrokową. W realizację projektu w 2019 roku zaangażowało się około 37 tysięcy osób z całej Polski.

Filia w Lubiczu Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Czernikowie, Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą i Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Górsku (wszystkie placówki znajdują się w powiecie toruńskim) – za nowatorskie idee i inicjatywy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz całokształt działalności w dziedzinie edukacji muzycznej. Te prężnie działające jednostki umożliwiają mieszkańcom mniejszych miejscowości uczestnictwo w sferze kultury, a ich funkcjonowanie jest dowodem rosnącego zainteresowania edukacją artystyczną wśród najmłodszych. Za główne cele swojej działalności placówki uznają kształcenie i wychowanie w zakresie edukacji muzycznej, rozwoju osobowości oraz wrażliwości estetycznej, a także rozbudzanie oraz rozwój podstawowych zdolności artystycznych dzieci i młodzieży. Szkoły działają także na rzecz kultury w środowisku lokalnym poprzez współpracę z gminnymi jednostkami oświaty i instytucjami, czego efektem jest organizacja audycji muzycznych oraz koncertów. Sukces placówek nie byłby możliwy bez pracy pedagogów, pielęgnujących potencjał i indywidualne predyspozycje uczniów.

Wyróżnienia otrzymują:
Daniel Szczygieł, nauczyciel języka angielskiego - za realizacja i koordynację projektów międzynarodowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Karolina Ratajczak, dziennikarka TVP Bydgoszcz - za realizację programu "Języczek u wagi" na antenie TVP3 Bydgoszcz.

Aneta Plewa, nauczycielka historii i etyki w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy i Marzena Wolschlaeger, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Doktora 9 Emila Warmińskiego w Bydgoszczy - za organizację Miejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2019 w Bydgoszczy.

Dr Sławomir Drelich, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, nauczyciel, politolog, etyk, autor i pracownik Katedry Myśli Politycznej Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - za organizację II Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych „Bohaterowie Niepodległości”.

Fundacja „ANWIL” - za stworzenie i realizację edukacyjnego programu grantowego „Uczę się z ANWILEM

KATEGORIA: KULTURA
Nagrodę otrzymuje: Prof. Krzysztof Herdzin, wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, kompozytor, dyrygent, producent, multiinstrumentalista, autor fanfary województwa kujawsko-pomorskiego – za skomponowanie i prawykonanie „Requiem na troje solistów, chór i orkiestrę symfoniczną”. Dzieło powstało na zamówienie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Prawykonanie utworu z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, Chóru Akademickiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i solistów pod batutą kompozytora odbyło się w 2019 roku. Koncert był sukcesem artystycznym. co potwierdziły liczne pozytywne recenzje. W planach jest nagranie studyjne płyty.

Wyróżnienia otrzymują:
Maciej Cuske (Bydgoszcz), reżyser, scenarzysta i operator filmów dokumentalnych - za scenariusz i reżyserię filmu dokumentalnego „Wieloryb z Lorino”.

Danuta Bocian, starszy kustosz i kierownik Filii Dziecięcej nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku – za wkład w rozwój czytelnictwa.

Dr Łukasz Oliwkowski, animator kultury, autor i nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu – za organizację i reżyserię widowiska plenerowego „Inowrocławskie Termopile”.

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – za zdobycie Grand Prix XI Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni.

KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA
Nagrody otrzymują:
Mariola Brodowska – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – za całokształt działań związanych z zarzadzaniem i kierowaniem centrum. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii to jedyny w regionie wysokospecjalistyczny ośrodek pulmonologiczny świadczący kompleksową opiekę w zakresie schorzeń układu oddechowego. Mariola Brodowska pełni w nim funkcję dyrektora od 1993 roku. Przez ten czas konsekwentnie rozwijała szpital, stawiając w nim na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Dzięki temu zwiększyła się dostępność pacjentów do procedur ratujących życie, zmniejszyła się śmiertelność pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową. Atutami jednostki są nowoczesne zaplecze diagnostyczne, zintegrowana opieka medyczna i jej kompleksowość: od leczenia szpitalnego przez ambulatoryjną opiekę medyczną, po leczenie w warunkach domowych.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – za skuteczne zarządzanie placówką, które pozwoliło na wypracowanie europejskich standardów jakości. Skuteczne i nowoczesne zarządzanie Centrum Onkologii w Bydgoszczy pozwoliło na podniesienie jakości świadczonych w placówce usług leczniczych i uzyskanie dodatniego wyniku finansowego oraz prowadzenie racjonalnej polityki inwestycyjnej i stworzenie systemu premiowania pracowników. Centrum pod kierownictwem prof. Kowalewskiego rozwija nowe metody leczenia i diagnostyki nowotworów złośliwych, kształci kadry medyczne, motywuje pracowników do zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych. Wszystkie te działania ugruntowują wiodącą rolę Centrum Onkologii Bydgoszczy wśród placówek medycznych w kraju.

Zespół badawczy w składzie: mgr inż. Zbigniew Szczepański, dr hab. inż. Marek Macko, dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr inż. Joanna Nowak (pracownicy 12 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – za opracowanie technologii wytwarzania poliuretanowych protez piersi w oparciu o skan i druk 3D. Projekt pozwala na opracowanie protezy z materiałów imitujących właściwości fizyczne i mechaniczne narządu, zachowanie jego parametrów oraz kształtu, gęstości, sprężystości a nawet ciężaru. Protezy wytworzone w tej technologii są zbliżone wyglądem i właściwościami do utraconego narządu. Opracowana technologia ma zastosowanie w protetyce stosowanej w procesie leczenia chorób nowotworowych piersi.

Zespół lekarzy w składzie: dr hab. n.med. Mateusz Jagielski, dr n.med. Grzegorz Jarczyk (pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu) – za zastosowanie endoskopii zabiegowej w leczeniu schorzeń jamy brzusznej. Wdrożenie nowoczesnych technik endoskopowych umożliwia pacjentom szybszy powrót do zdrowia i poprawę wyników leczenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu jego inwazyjności. Proces leczenia jest tym samym mniej uciążliwy dla pacjenta. Zespół doktorów Jagielskiego i Jarczyka jest jednym z najlepszych zespołów w tej dziedzinie w Polsce, a Pracownia Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to znana placówka w kraju.

Wyróżnienia otrzymują:
dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – za sukcesy w kierowaniu placówką, która jest jednym z nielicznych w kraju przykładów skutecznej restrukturyzacji szpitalnej jednostki uniwersyteckiej, stale utrzymuje wysoką jakość świadczonych usług, równocześnie osiągając dodatni wynik ekonomiczny i wdrażając innowacyjne rozwiązania w pracy administracyjnej lecznicy.

Tomasz Ciesielski – lekarz specjalista medycyny rodzinnej w NZOZ ,,Nad Drwęcą” w Ciechocinie (powiat golubsko-dobrzyński) – za pełną oddania pracę na rzecz pacjentów, propagowanie wśród mieszkańców postaw prozdrowotnych i badań profilaktycznych, co skutkuje wyraźną poprawą ich stanu zdrowia.

KATEGORIA: SPORT
Nagrody otrzymują:
Waldemar Kwiatkowski (nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu, trener Miejskiego Klubu Sportowego w Inowrocławiu) – za całokształt działalności w dziedzinie propagowania sportu, w tym szczególnie lekkiej atletyki oraz aktywnego stylu życia. Trener jest osobą aktywnie działającą zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. Jest organizatorem i twórcą cyklów „Four Colours” Grand Prix Inowrocławia oraz „Festiwalu Biegów” dla dzieci, jest również trenerem ogólnopolskiej akcji „BiegamBoLubię”. W 2013 zainicjował pierwsze w historii Inowrocławia mistrzostwa Polski seniorów w biegu na 10 000 m kobiet i mężczyzn, rok później w Inowrocławiu zorganizowano Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Podopieczni Waldemara Kwiatkowskiego zdobywali medale na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Wyróżnienia otrzymują:
Jakub Krzewina – lekkoatleta – za osiągnięcia sportowe: zdobycie drużynowego Mistrza Europy 2019 w Bydgoszczy (w sztafecie 4x400 m), srebrnego medalisty Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych 2019 w Chinach (w sztafecie 4x400 m), Mistrza Polski 2019 (w barwach Śląska Wrocław) w sztafecie 4x400 m, brązowego medalisty Halowych Mistrzostw Polski 2019 w biegu na 400 m.

Lech Krużyński – działacz Klubu Sportowego Pomorzanina Toruń, były sekretarz Toruńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – za całokształt działalności organizacyjnej na rzecz sportu trwającej blisko 50 lat.

KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nagrodę otrzymuje:
Zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, dr inż. Marcin Borowicz, mgr inż. Marek Isbrandt, mgr inż. Łukasz Grzybowski (naukowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – za zastosowanie nowych ekopolioli na bazie odpadowego poli (kwasu mlekowego) do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych dedykowanych branży meblarskiej i automotive. Wynalazek dotyczy syntezy i zastosowania ekopolioli otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadów poli (kwasu mlekowego) - czyli odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych: jednorazowych tacek, widelców kubków, folii, czy butelek. Wynikiem procesu jest nowy ciekły półprodukt poliolowy, stanowiący alternatywę dla surowców petrochemicznych. Technologia syntezy oparta jest na wcześniejszych zgłoszeniach patentowych, a przedstawiony wynalazek także jest objęty zgłoszeniem patentowym.

Wyróżnienia otrzymują:
Michał Kosowicz, społecznik, edukator ekologiczny, zawodowo związany ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu - za całokształt działalności społecznej, w tym w Związku Harcerstwa Polskiego, nakierowanej na edukację przyrodniczo - ekologiczną oraz promocję walorów przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Jerzy Piotrowiak, skarbnik i od wielu lat aktywny członek toruńskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – za wieloletnie zaangażowanie i organizację wydarzeń edukacyjnych i naukowo - technicznych, których celem jest edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Nagrodę otrzymuje:
Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem (powiat świecki) – za wdrażanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania trudnych problemów społecznych, takich jak bezdomność, wykluczenie czy długotrwałe bezrobocie. Fundacja, na czele której stoi Marcin Tylman, otrzymała w ubiegłym roku odznaczenie w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w kategorii „najlepszy pracodawca”. Placówka od wielu lat poszukuje wciąż nowych i nieszablonowych rozwiązań problemów ze sfery pomocy społecznej. Od 2004 roku w Nowem prowadzony jest warsztat terapii zajęciowej, w których uczestniczą osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, kwalifikujące do uczestnictwa w warsztatach. Fundacja zajmuje się prowadzeniem miejskiego targowiska, doposażaniem mieszkań chronionych, jej pracownicy wyspecjalizowali się w handlu oraz usługach sprzątających.

Aleksandra Syrocka-Fajga (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AiM) – Już w czasie studiów była osobą zaangażowaną w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako studentka zajmowała się koordynowaniem koła rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu. Od 2013 roku prowadzi Pracownię Wspierania Rozwoju, która organizuje wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno wychowawcze dla dzieci z naszego regionu. Pracownia współpracuje z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze. Aleksandra Syrocka-Fajga zainicjowała powołanie sieci wyspecjalizowanych terapeutów, którzy prowadzą terapię w domach u osób niepełnosprawnych. Organizuje również rożnego rodzaju akcje propagujące świadomość na temat niepełnosprawności oraz wczesnego wykrywania nieprawidłowości i wad rozwojowych u dzieci. 16

Wyróżnienia otrzymują:
dr Katarzyna Minczykowska-Targowska (prezes Zarządu Fundacji Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół, miasto Toruń) – za całokształt działalności w zakresie wspierania leczenia, rehabilitacji oraz funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21 (Zespołem Downa).

Dorota Andrzejkiewicz (dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, powiat mogileński) – za nowatorskie techniki i modelowe rozwiązania w pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pracę na rzecz młodzieży w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma mowy!”.

Arkadiusz Jąkalski (sołtys miejscowości Sadłóg, opiekun świetlicy wiejskiej, powiat radziejowski) – za organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje w naszej świetlicy”.

KATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA
Nagrody otrzymują:
Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku lekkiej Atletyki – za organizację Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce, które odbyły się w 2019 roku w Bydgoszczy. W roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Bydgoszcz była gospodarzem 8. Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce. W zawodach brało udział 12 najlepszych reprezentacji Europy. Impreza zakończyła się sukcesem organizacyjnym i sportowym. W ostatnim dniu mistrzostw na trybunach zasiadło aż 18 tysięcy widzów. Polacy wygrali rywalizację drużynową.

Wyróżnienia otrzymują:
Katarzyna Prętkowska i Michał Zaręba, dziennikarze Polskiego Radio PiK – za realizację reportażu „Opowiedz mi tę historię jeszcze raz”.

Fundacja Czarny Karzeł (Bydgoszcz) – za organizację festiwalu sztuk wizualnych Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe „Oko nigdy nie śpi”.

Elżbieta i Bartosz Bednarscy (Rypin), prowadzący rodzinną pracownię witraży– za przygotowanie i realizację oryginalnych, wysokiej klasy witraży sakralnych, w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie, będących wizytówką miasta i regionu. 18

KATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Nagrody otrzymują:
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety zawackiej, ps. „Zo” – za aktywizowanie lokalnych społeczności. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego brygada Wojska Obrony Terytorialnej działa od 2018 roku i liczy ponad tysiąc żołnierzy. W ostatnim okresie działalność brygady była szczególnie widoczna i niezwykle cenna w zwalczaniu skutków pandemii. WOT zajmuje się niesieniem pomocy lokalnej społeczności w czasie klęsk żywiołowych czy udzielaniem wsparcia innym służbom. Przez ten krótki okres działalności formacja dała się poznać jako bardzo skuteczne narzędzie do aktywizowania lokalnych społeczności wokół różnego rodzaju problemów, zarówno tych wywołanych siłami natury jak i społecznych.

Wyróżnienia otrzymują:
Maria Jolanta Pijaczyńska (redaktorka gazety „Tu i Teraz”) – za budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie osób angażujących się w rozmaite dziedziny funkcjonowania regionu oraz prezentowanie historii małej ojczyzny.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor (organizacja studencka działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za partycypacje projektu first-time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Włodzimierz Domek (instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, Komendant Hufca ZHP Koronowo, instruktor Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich) – za działalność harcerską i historyczną na terenie Gminy Koronowo. 19

CAŁOKSZTAŁ DZIAŁALNOŚCI

Nagrodę otrzymuje:
Prof. dr hab. Józef Szudy – wybitny fizyk, od kilkudziesięciu lat związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez blisko trzy dekady z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem wyznaczał kierunki rozwoju Instytutu Fizyki i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2004 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2020 roku jest członkiem rzeczywistym PAN. Specjalizuje się w szeroko pojętej fizyce atomowej, molekularnej i optycznej oraz fizyce zderzeń. Jednym z jego osiągnięć było sformułowanie, wspólnie z kanadyjskim fizykiem Williamem E. Baylisem, kwantowej jednolitej teorii kształtu linii widmowych. Prof. Józef Szudy, wraz z prof. Andrzejem Bielskim, stworzył toruńską szkołę spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczej, która ma uznaną pozycję światową; obejmuje zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne, kształtując kolejne pokolenia uznanych w świecie badaczy.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
Nagrodę otrzymuje:
Władysław Grochowski, przedsiębiorca, filantrop, prezes Grupy Arche – za rewitalizację budynku XIX-wiecznej cukrowni i zaaranżowanie w stylu industrialnym Hotelu „Cukrownia Żnin”. Obiekt dawnej fabryki jest dla lokalnych mieszkańców, często byłych pracowników, miejscem o wyjątkowym znaczeniu oraz jednym z symboli miasta. Zarządzana przez prezesa Władysława Grochowskiego Grupa Arche podjęła się rewitalizacji zamkniętej w 2004 roku żnińskiej cukrowni, której budynki przekształcono w kompleks hotelowy składający się z ponad 300 pokoi hotelowych, restaurację, klubokawiarnię z kręgielnią i bazę sportów wodnych nad Jeziorem Żnińskim Dużym. Zrewitalizowany obiekt wzbogacił ofertę noclegową w województwie kujawsko-pomorskim. Kompleks zachował swój industrialny charakter i liczne pamiątki związane z funkcjonowaniem fabryki. Poza zachowaniem historii tego miejsca, modernizacja przyczyniła się także do powstania nowych miejsc pracy.

Wiadomości lokalne

2021-08-01, godz. 13:08 Powstańcza barykada w Toruniu, tak też się poznaje historię Żywą lekcję historii z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowała w Toruniu dla mieszkańców i turystów Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe. » więcej 2021-08-01, godz. 06:00 Szczepienie po mszy? Dlaczego nie?! Sprawdź gdzie! W niedzielę, 1 sierpnia mieszkańcy naszego regionu będą mogli zaszczepić się po mszach św. w mobilnych punktach rozsianych na terenie całego województwa kujaw ... » więcej 2021-07-31, godz. 21:00 Krwi nigdy za dużo. Możesz? Oddaj! Głównie ludzie młodzi, oddający krew po raz pierwszy w życiu, pojawili się w krwiobusie i odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczn ... » więcej 2021-07-31, godz. 20:00 Nie wyrzucaj nakrętek! Dołóż się do „Domu Miłosierdzia”! » więcej 2021-07-31, godz. 19:00 Połączyli przyjemne z pożytecznym - zwiedzają i wspierają! Na czele ze swoim sołtysem, mieszkańcy wsi spod Lęborka podziwiali Bydgoszcz, a przy okazji odwiedzili ze wsparciem jednego z miejscowych przedsiębiorców. » więcej 2021-07-31, godz. 15:58 Słońce przypiekało, kolejka się ciągnęła, a na końcu pani ukłuła... [zdjęcia] W sobotę 31 lipca, nie zważając na upał i konieczność stania w długiej kolejce, bydgoszczanie chętnie skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciwko COV ... » więcej 2021-07-31, godz. 15:27 Bez adresu ale z certyfikatem szczepienia przeciw koronawirusowi Toruń rozszerza akcję szczepień przeciw COVID-19. W przyszłym tygodniu funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z zespołem medycznym odwiedzać będą osoby bezdomn ... » więcej 2021-07-31, godz. 13:20 Walka z COVID-19 z wiejskich gospodyń dzielnym wsparciem! Już kilkanaście kujawsko-pomorskich Kół Gospodyń Wiejskich zgłosiło chęć organizowania akcji, festynów i innych imprez wspierających promocję szczepień przeci ... » więcej 2021-07-31, godz. 11:44 Ponad kwadrans oczekiwania przed bramkami, co będzie później? Kolejki tworzą się przed bramkami wyjazdowymi z płatnego odcinka autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Czas oczekiwania na przejazd wynosi ... » więcej 2021-07-31, godz. 11:16 Jeden wieczór, trzy tragedie na drogach regionu Tragiczny bilans na kujawsko-pomorskich drogach. Wieczorem 30 lipca doszło do trzech śmiertelnych wypadków. » więcej
1234567