Piątek, 16 listopada 2018 r.   Imieniny: Gertrudy, Edmunda, Marii
Grand PiK
Polskie Radio PiK » Grand PiK » Grand PiK 2013
2013-08-29, 15:49 Ireneusz Sanger

Plebiscyt - wyniki


Plebiscyt na najciekawszy utwór Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych "Grand PiK 2013".


W internetowym Plebiscycie na najciekawszy utwór Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych "Grand PiK 2013" najwięcej głosów uzyskał utwór "Miłość bez kalkulacji" Grażyny Preder z Polskiego Radio Koszalin.


Nagrodę - tablet Lark FreeMe X4 10.1 16 GB za nadesłane uzasadnienie swojego wyboru otrzymała Aleksandra Przybytkowska.Zasady i przebieg Plebiscytu

(wyciąg z Regulaminu)

Głosowanie prowadzone było w terminie od 3 do 11 września 2013 r.

Zgłoszeniem do uczestnictwa w Plebiscycie, było wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres plebiscyt@radiopik.pl zawierającej:
  1. tytuł wybranego utworu,
  2. uzasadnienie wyboru sformułowane w języku polskim,
  3. imię i nazwisko,
  4. numer telefonu,
  5. adres do korespondencji.

Każdy Głosujący mógł oddać tylko jeden głos w trakcie trwania Plebiscytu. Zwycięskim utworem w Plebiscycie został ten utwór, na który oddano najwięcej głosów.

Nagrodę (tablet Lark FreeMe X4 10.1 16 GB) otrzymała osoba, która podała najciekawsze, zdaniem jury powołanego przez Organizatora, uzasadnienie swojego wyboru. Jury wzięło pod uwagę tylko te zgłoszenia, które zawierały wszystkie konieczne elementy wymienione w Regulaminie.

• Bieda

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie, Radio Kraków S.A

Autor: Magdalena Wadowska
Realizator: Tomasz Orzechowski

Co bieda czyni z człowiekiem? Co bieda wyzwala w człowieku? Jednych motywuje, by pomagać innym biednym. Drugich, by pomagać przede wszystkim sobie, często wyłudzając „ostatni grosz” od naprawdę potrzebujących. Ale kto kim jest w dobie internetu straciło oczywistość. Bieda zyskała nową internetową przestrzeń. Trudno ją zweryfikować i zobaczyć. Bohaterów reportażu połączyła bieda, która ma wiele wymiarów nie tylko materialny, ale i duchowy czy mentalny.

What does poverty do to a man? What does poverty free in a man? Some of them are motivated in order to help other poor people. Some of them are motivated to help themselves, often to wangle "the last penny” from those who are really in need. But who is who in the era of the Internet lost reality. Poverty gained new virtual space. It is difficult to verify it and to see it. The main characters of the report were connected by poverty which is multidimensional: material, spiritual and mental.

• Chłopski pamiętnik Jana Walochy

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A.

Autor: Ryszard Koziej
Realizator: Jacek Kałczuga

„Chłopski pamiętnik Jana Walochy” – audycja dokumentalna, której bohaterem jest sędziwy mieszkaniec wsi Niegosławice, autor wydanego drukiem pamiętnika. Jego zapiski, które w zamierzeniu miały być tylko rodzinną pamiątką zamkniętą w szufladzie, okazały się doskonałym dokumentem wojny i powojennych czasów na polskiej wsi. Takiego zdania jest jeden z najważniejszych naukowców badających świadectwa kultury ludowej – profesor Roch Sulima z Warszawy.

Spisane wspomnienia „Z Jurkowa do Niegosławic” Jana Walochy ukazały się w 2012 roku staraniem Ośrodka Kulturalno-Historycznego „Beldonek” Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Od kilku lat, głównie za sprawą publikacji Wiesława Myśliwskiego jednego z najwybitniejszych współczesnych prozaików polskich, w kręgach naukowców, antropologów, socjologów i kulturoznawców, ale też w mediach toczy się dyskusja, czy mamy już do czynienia z kresem kultury chłopskiej. Czy polska wieś, którą znamy głównie z literatury, naznaczona swoistym etosem i stylem życia, wieś będąca źródłem kulturowych inspiracji ale przede wszystkim niezliczonych elementów naszej narodowej kultury odeszła już w przeszłość.

Audycja „Chłopski pamiętnik Jana Walochy” jest jednym z głosów w tej dyskusji. Występują w niej: autor wspomnień „Z Jurkowa do Niegosławic” Jan Walocha, antropolog i badacz kultury ludowej profesor Roch Sulima. Fragmenty pamiętnika czyta dziennikarz Radia Kielce Bohdan Gumowski. W audycji wykorzystano fragmenty nagrań muzycznych Czesława Niemena oraz Stefana Wyczyńskiego i kapeli z Lubczy.

"Peasant’s Diary of Jan Walocha” – a documentary broadcast which main character is an aged inhabitant of the village of Niegosławice, the author of the published diary. His notes which intended to be a family memory locked in a drawer appeared to be an excellent document of the war and post-war times in the Polish countryside. This is an opinion of one of the most influential scholars who investigates testimonies of folk culture – professor Roch Sulima from Warsaw.

The written memories "From Jurków to Niegosławice” by Jan Walocha were published in 2012 thanks to Cultural-Historic Centre "Beldonek” Palace of the Wielkopolskis’ family in Chrobrz. For a couple of years, mainly thanks to publications of Wieslaw Myśliwski – one of the greatest contemporary Polish prose writers, in the circles of scientists, anthropologists, sociologists and culture experts, and also in the media there has been a discussion if we face a dusk of the peasants’ culture. Has Polish countryside, which we know mainly from literature, marked by peculiar ethos and lifestyle, the countryside which is a source of cultural inspiration and first of all a great number of elements of our national culture perished?

The broadcast "Peasant’s Diary of Jan Walocha” is one of the voices in this discussion. The following people take part in it: the author of the memories "From Jurków to Niegosławice” Jan Walocha, an anthropologist and investigator of folk culture Roch Sulima. The fragments of the diary are read by a journalist of Kielce Radio Bohdan Gumowski. The fragments of recordings by Czesław Niemen and Stefan Wyczyński and a band from Lubcza are used in the broadcast.

• Ciachociałko

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok"-Spółka Akcyjna

Autor: Anna Bogdanowicz
Realizator: Anna Bogdanowicz

Ciałko jak ciacho to dla jednych wielki puszysty, kremowy ptyś, dla innych cienka rurka ale z kremem, jeszcze innym podobają się krakersy.

Trzej panowie siedzą na ławce w parku i obserwują kobiety i mężczyzn. Wyrażają opinie na temat ich wyglądu i seksualności. Wytykają wady i ujawniają swoje upodobania co do kobiet. Stanowią swoistą lożę szyderców.

Osoby „puszyste”- polskie grubasy bez zażenowania podają swoje rozmiary- 46, 48, 50, 52. Mówią jak świetnie się czują z nadmiarem kilogramów, żartują na ten temat, mówią o swojej atrakcyjności, seksualności, podobaniu się mężczyznom, o nieliczeniu kalorii, jedzeniu wszystkiego co kusi. Twierdzą, że lepiej być grubym niż anorektykiem bo „kochanego ciałka nigdy za dużo, łóżko jest pełne miłości i po brzegach zwisa, że apetyczne grubiutkie ciałka nadają się do przytulania, do kochania i schrupania a jak się to komuś nie podoba to już jego problem”. Kobiety żałują jedynie, że za nimi mężczyźni tak często się nie oglądają , że jednak wolą patrzeć na długie nogi i duże dekolty niż próbować dostrzec intelekt ładnej grubaski. W odpowiedzi słyszą, że „otyłość jest super jak dotyczy portfela”.

Na koniec dietetyk informuje, że w Polsce około 20 % społeczeństwa ma problem z nadwagą i otyłością i że nie ma „diety cud”, lekarka zaś wymienia choroby zagrażające grubasom i dodaje, że nie ma leku na walkę z otyłością.

The body is like a cake, for some it is a big, fluffy, creamy puff, for others it is a thin tube but necessarily with cream, and some prefer crackers.

Three men are sitting on a bench in the park and are observing women and men. They express their opinions on their appearance and sexuality. They point out drawbacks and reveal their preferences as for the women. They are something like a chorus of disapproval.

The "plumps” – Polish fat people speak freely about their sizes – 46, 48, 50, 52. They say they feel good with excess of kilos, tell jokes about the topic, and speak about their attractiveness and sexuality, that they are liked by men, that they don’t count calories, and that they can eat whatever they want. They say that it is better to be fat than an anorectic, because "the beloved body is never too much. The bed is full of love and it hangs off, that appetizing fat bodies are good for cuddling, making love and champing, and if someone does not like it, it is their business”. Women just regret one thing that men don’t often look back, that they prefer to look at long legs and large necklines than to notice the intellect of a smart fatty woman. In response they hear that "obesity is good, if it concerns your wallet”.

At the end a nutritionist informs that in Poland about 20% of the society has a problem with overweight and obesity, and there is no "miraculous diet”, the doctor enumerates the diseases threatening the fat and adds that there is no cure to fight obesity.

• Doceniam Życie

Radio Gdańsk S.A.

Autor: Magdalena Świerczyńska
Realizator: T.Cybula / J.Puchalski

Reportaż jest prywatną, bardzo osobistą rozmową autorki z Ester Amszanowski - uczestniczką jednego z gdańskich kindertransportów w 1939 roku. Bohaterka miała zaledwie 11 lat, kiedy opuściła Gdańsk i straciła swoją rodzinę. Autorka zestawia opowieść i odczucia bohaterki z emocjami i wypowiedziami współczesnych jedenastolatków.

The report is a private, very personal talk of the author with Ester Amszanowski – a participant of one of the kindertransports in Gdańsk in 1939. The main character was only 11 years old when she left Gdańsk and lost her family. The author opposes the story and the feelings of the main character with the emotions and statements of contemporary eleven-year-olds.

• Dzieci się nie chowa

Radio Łódź

Autor: Kamila Perka
Realizator: Andrzej Papajak

Badania pokazują, że obecnie jedno na sto dzieci rodzi się z autyzmem. Jak wygląda ta choroba na co dzień? Tego nie wiedzą nawet terapeuci, mimo że poświęcają swojej pracy wiele czasu. Ale są jeszcze ojcowie i matki dzieci autystycznych, którzy znają każde zachowanie, każdą reakcję i każdy problem malucha.

Taką mamą jest Sylwia. Siedmioletnim Jasiem zajmuje się na pełny etat. Każdy jej dzień jest doskonale zaplanowany i podporządkowany synkowi. To zupełnie inne życie, ale przecież "inne" nie oznacza "gorsze". Autyzm ma różne oblicza, oto jedno z nich.

The research show one in a hundred children is born with autism. How does the disease look like in everyday life? Even therapists do not know this, disregarding the fact that they spend a lot of time to study this. But there are also fathers and mothers of autistic children who know every behavioural trait, every reaction and every problem of their child.

Sylwia is such a mother. She takes care of her seven-year-old Jaś full time. Every day of her life is perfectly planned and devoted to her son. It is an entirely different life, but "different” does not mean "worse”. Autism has different faces, here is one of them.

• Gen pamięci

Polskie Radio Szczecin S.A.

Autor: Agata Rokicka
Realizator: Wawrzyniec Szwaja

We wrześniu ubiegłego roku powstała Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. Powstała w Szczecinie z inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Pamięci Narodowej. Pomoże ona wyjaśnić losy wielu zaginionych bohaterów.

Bożenna Winiaszkiewicz jest córką jednego z nich - podpułkownika Władysława Minakowskiego, lotnika, bohatera wojennego, który w dniu swoich 50. urodzin, 13 maja 1952 r. usłyszał takie słowa: "Proces ten to jeszcze jedno zdemaskowanie nikczemnej garstki wykolejeńców narodu polskiego, którzy zdradzili swój kraj i wiernie służyli agentom świata imperialistycznego, dążąc do nowej pożogi wojennej".

Last year in September the Polish Genetic Base of Totalitarianism Victims was founded. It was established in Szczecin initiated by Pomeranian Medical University and the Institute of National Remembrance. It will help explain the fate of many lost heroes.

Bożena Winiaszkiewicz is a daughter of one of them – lieutenant-colonel Władysław Minakowski, a pilot, a war hero who on the day of his 50th birthday on March 13th 1952 heard the following words: "This process is another disclose of a mean handful of deviants of the Polish people who betrayed their country and faithfully served the agents of the imperialist world aiming at a new war conflict”.

• Honor żołnierza

Radio Koszalin S.A.

Autor: Jolanta Rudnik
Realizator: Adam Iwaszkiewicz

St. sierżant Jacek Żebryk ze Świdwina od kilkunastu lat jest żołnierzem zawodowym, brał udział w 3 misjach zagranicznych a teraz w Polsce walczy o honor żołnierzy w nich uczestniczących. Oburzyły go obraźliwe wpisy na portalach internetowych dotyczące polskich żołnierzy. Zgłosił sprawę do prokuratury i zażądał kary dla autorów wpisów. Sądy rozpatrzyły już kilka doniesień. Zapadły pierwsze wyroki.

Reportaż opowiada o sierżancie Żebryku, jego udziale w misjach i o tym dlaczego zdecydował się na wystąpienie przeciwko autorom internetowych wpisów. Autorka przedstawia także argumenty przeciwników udziału polskich żołnierzy w zagranicznych misjach oraz podejście polskich sądów do obraźliwych wpisów internetowych.

Reportaż ukazuje również kontrowersje polityczne i moralne dotyczące udziału polskich żołnierzy w misjach w Iraku i Afganistanie. W tym kontekście stawia pytania o granice wolności słowa.

A senior sergeant Jacek Zebryk from Swidwin has been a professional soldier for more than a dozen years, took part in 3 foreign missions, and now is in Poland struggling for honour of the soldiers who took part in them. He was indignant by insulting comments on the Internet portals concerning Polish soldiers. He reported the case to the prosecutor’s office and demanded punishment to the authors of the comments. The courts have already heard some cases. The first sentences have been made.

The report tells the story of sergeant Żebryk, his participation in the missions, about his decision to oppose the authors of the Internet posts. The author of the report also shows some arguments against participation of Polish soldiers in foreign missions and the approach of the Polish courts about offensive online posts.

The report also depicts political and moral controversies concerning participation of Polish soldiers in missions in Iraq and Afghanistan. In this context she asks questions about the limit of the freedom of speech.

• Jałtańska gra / КУРОРТНЫЕ ЗАБАВЫ

Dmitry Nikolaev

Reżyseria:Dmirty Nikolaev
Autor: Brian Friel wg opowiadania A. Czechowa "Dama z pieskiem”
Realizator: Anton Denikin

Słuchowisko "Jałtańska gra" jest uwspółcześnioną wersją opowiadania Antona Czechowa pt. "Dama z pieskiem". Dimitrij Gurow, 39-letni mieszkaniec Moskwy, spędza wakacje z żoną i dziećmi w Jałcie nad Morzem Czarnym. Znudzony życiem mężczyzna oddaje się licznym romansom oraz obserwowaniu innych wczasowiczów. Jednym z nich jest Anna, tytułowa dama z pieskiem, która nigdy nie rozstaje się ze swoim czworonożnym pupilem. Wakacyjna znajomość bardzo szybko przeradza się w romans, który nie kończy się jednak wraz z powrotem do rodzinnych miejscowości. Historia szybko przeradza się w przejmującą opowieść o nieszczęśliwej miłości. Reżyser i ilustrator muzyczny – Dmitrij Nikołajew, Realizacja akustyczna – Anton Denikin, Produkcja/redakcja – Żanna Pierieliajewa, Obsada: Marina Worożyszczewa, Władysław Wietrow.

A radio broadcast "The Yalta’s Game” is a contemporary version of Anton Chekhov’s story "The Lady with the Dog”. Dmitry Gurov, a 39-year-old inhabitant of Moscow, spends holidays with his wife and children in Yalta on the Black Sea. The man bored with life indulges in numerous affairs and observations of other holidaymakers. One of them is Anna, the titled lady with the dog who has never parted with her four-legged pet. A holiday acquaintance quickly grows into an affair which does not finish after returning back to their native places. The story transforms into a moving story about unhappy love. Director and music illustrator – Dmitry Nikolayev. Acoustic performance – Anton Denikin, production/reduction – Zhanna Pyerelyajeva. Cast: Marina Worożyszczewa, Wladysław Wietrow.
1234