Czwartek, 24 stycznia 2019 r.   Imieniny: Felicji, Franciszka, Rafała
Grand PiK
Polskie Radio PiK » Grand PiK » Grand PiK 2014 » Plebiscyt (głosowanie zakończone)
2014-09-03, 16:32 Ireneusz Sanger

• Podzielony Naród. Dedykacja / The Sundered Nation. Dedication.

Producent / Producer: National Radio Company of Ukraine / Educational and Cultural Programs
Autorzy / Authors: Alina Akulenko
Realizatorzy / Sound producers: Alina Akulenko
Czas trwania utworu / Running time: 22'22''

"Podzielony Naród. Dedykacja" przedstawia nie tylko wyjątkową historię życia Anny Kosmach, filozof i poetki. Jest to także refleksja nad losem narodu Ukraińskiego, który ciągle podnosi się po upadku Związku Radzieckiego, którego był częścią aż do 1991.

Przez dziesięciolecia rządów komunistycznych Ukraińscy patrioci walczyli w podziemiu o niezależność. Wszyscy, którzy bezpośrednio lub pośrednio byli z nimi związani, lub chociaż podejrzani o udział w tej walce, oraz ci, którzy popadli w niełaskę Partii Komunistycznej byli eksterminowani, jako „wrogowie ludu”. Ich tragiczny los był także dzielony przez ich rodziny. Represje, przesłuchania, przeszukania, tortury, egzekucje czy obozy na Syberii – tak oto Związek Radziecki karał ich za jakiekolwiek próby wyrwania się z jego żelaznego uścisku.

Matka Anny Kosmach była represjonowana, jako członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), ruchu podziemnego, walczącego o niezależność Ukrainy od 1929 do lat 50-tych. Ten fakt wpłynął na całe życie Anny: wychowała się w sierocińcu i nawet będąc członkiem Ligi Młodych Komunistów i posiadając dobre świadectwo pracy była naznaczona piętnem córki wroga ludu. Jej wiersze były zabronione do publikacji gdziekolwiek na terenie Sowieckiej Ukrainy. To piętno zrujnowało także jej życie osobiste: musiała odsunąć swoje marzenia i powstrzymać swoją twórczość, stać się niewidoczną, by nie zniszczyć kariery męża. Anna Kosmach pracowała jako reporter w regionalnej rozgłośni radiowej przez 20 lat i robiła wszystko, by utrzymać rodzinę razem, do czasu aż poczuła, że już dłużej tak nie może. Rzuciła pracę, mieszkanie, dobytek, męża i nazwisko, i wyruszyła do rodzinnej miejscowości Biloberezka w Karpatach.

Żyje tam nadal, sama w małym domku. Posiada kilka hektarów kamienistej ziemi, na której ma farmę, pasiekę i sad, i gdzie pisze swoje wiersze. W ciągu ponad trzech lat opublikowała trzy zbiory poezji, a kolejny wkrótce się ukaże. Marzy o tym, by postawić murowany dom, zasadzić wokół niego sad i napisać autobiografię...

"W Podzielony Naród. Dedykacja" czuć głęboki smutek, gdy Anna Kosmach, recytując swoje wiersze, rozmyśla nad swoim życiem i losem narodu Ukraińskiego. Autorka programu użyła współczesnych piosenek Ukraińskich, w aranżacji alternatywnego zespołu Ruthenia, grupy rockowej Okean Elzy, Iryny Roszkulets i Pavlo Sklyarova.


The radio program The Sundered Nation. Dedication does not only feature the unique life story of Anna Kosmach, an original country philosopher and poetess. It is also a reflection on the fate of the Ukrainian nation that is still recovering after the breakup of the Soviet Union, a part of which it was until 1991.

Throughout the decades of Communist rule Ukrainian patriots struggled underground for independence. All those who were directly or indirectly involved or suspected of involvement in that struggle as well as those disfavored by the Communist Party were exterminated as “enemies of the people”. Their tragic fate was also shared by their families. Repressions, interrogations, searches, tortures, executions, or camps in Siberia – that was how the Soviet Union punished them for any attempts to wriggle out of its iron grip.

Anna Kosmach’s mother was repressed as a member of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), the underground movement that fought for Ukraine’s independence from 1929 till the 1950s. That fact told on all her life: she was raised in an orphanage, and even being a member of the Young Communist League and having good labor records, she was “stigmatized” as the daughter of an enemy of the people. Her poems were barred from publishing anywhere in the Soviet Ukraine. That stigma also ruined her personal life: she had to hold her dreams back and her creative muse still and she tried not to be conspicuous so as not to damage her husband’s career. Anna Kosmach worked as a reporter at the regional radio station for twenty years and did her best to keep her family together, but finally she felt that she could not bear it any longer. She quit her job, her apartment and belongings, her husband and family name, and went to her native village of Biloberezka in the Carpathians. There she still lives alone in a small house. She has several hectares of stone soil where she keeps a farm, an apiary, and an orchard and writes her verse every day. Over three years she has published two collections of poems and one more is to come out soon. She dreams of building a stone house, planting an orchard around it, and writing an autobiographical novel…

There is a touch of deep sadness in the program The Sundered Nation. Dedication in which Anna Kosmach muses over her life and the fate of the Ukrainian nation and recites her poems. The author used modern Ukrainian songs performed by the alternative band Ruthenia, the rock group Okean Elzy, Iryna Roshkulets, and Pavlo Sklyarov

Проект «Розкраяна нація. Присвята» - не просто сповідь-розповідь жінки з унікальною долею, самобутнього сільського філософа і поетки Анни Космач. Це міркування про долю української нації, яка й до сьогодні не може відновитися після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, у складі якого Україна як Українська Радянська Соціалістична Республіка перебувала до 1991 року.

Упродовж десятиліть в Радянській Україні тривала підпільна боротьба за створення незалежної Української держави. Усі причетні до неї, так само, як члени їхніх родин, просто підозрювані у причетності або ж ті, хто не в той чи інший спосіб не догодив комуністичній партії, безжально нищилися як вороги народу. Допити, обшуки, постійний страх, тортури, репресії, розстріл або загибель у таборах Сибіру – такою була плата за спроби виборсатися із обіймів Радянського Союзу.

Мати Анни Космач була репресована як підпільниця ОУН– Організації українських націоналістів – руху, який з 1929 року і до середини 50-хроків ХХ століття нелегально боровся за незалежність України. Саме цей факт і визначив творчу долю Анни Космач: вона виховувалася у сирітському будинку, і хоч була комсомолкою і навіть працювала на комсомольських будовах, але у її біографії назавжди лишилася «пляма», тому бути поеткою, друкувати свої твори Анна Космач у Радянській Україні не могла. «Неправильна» сторінка біографії зруйнувала й особисте життя жінки: щоб не зашкодити кар’єрі чоловіка, зберегти родину, Анна Космач усе життя ховалася зі своєю музою, намагалася не виділятися із натовпу, боялася реалізувати своєї мрії, і зрештою – не витримала. Відпрацювавши 20 років репортером на обласному радіо, Анна Космач кинула все: роботу, міську квартиру, нажиті статки, чоловіка, навіть змінила прізвище - і вирушила у рідне, розташоване високо в Українських Карпатах, село Білоберезіку, де зараз живе наодинці сама з собою у невеличкій хатинці, має кілька гектарів гірського ґрунту, тримає ферму, пасіку, садок і щодня пише вірші. За три роки видала дві збірочки поезії і підготувала третю. Мріє звести власноруч кам’яний будинок, посадити навколо нього садок і написати автобіографічний роман…

Розповідь Анни Космач про життя-буття, філософські міркування про власну долю й долю української нації, переплетені віршами в авторському виконанні – усе це бринить сумом у програмі «Розкраяна нація. Присвята». В оформленні програми використано сучасні українські пісні у виконанні альтернативного гурту «Рутенія», рок-колективу «Океан Ельзи», співаків Ірини Рошкулець та Павла Склярова.

Zobacz także

2014-09-04, godz. 17:37 Regulamin plebiscytu Zasady i przebieg Plebiscytu / Terms and proceedings of the Plebiscite (wyciąg z Regulaminu) Głosowanie prowadzone jest w terminie 5 - 15 września 2014 r. / ... » więcej 2014-09-03, godz. 13:16 • 1000 metrów epopei / 1.000 Metres of the Epopee Producent / Producer: Fundacja "Głos Ewangelii" Autorzy / Authors: Magdalena Balcerak Realizatorzy / Sound producers: Magdalena Balcerak Czas trwania utwor ... » więcej 2014-09-03, godz. 11:55 • Biedni strażacy patrzą na tęczę / Poor Firemen Staring at the Rainbow Producent / Producer: PR RDC Autorzy / Authors: Maciej Łubieński, Michał Walczak Realizatorzy / Sound producers: Maciej Łubieński, Michał Walczak, Kajetan S ... » więcej 2014-09-03, godz. 13:27 • Chleb rzucony umarłym / Bread Thrown to the Dead Producent / Producer: Teatr PR Autorzy / Authors: Bogdan Wojdowski, Waldemar Modestowicz - adaptacja Realizatorzy / Sound producers: Maciej Kubera Czas trw ... » więcej 2014-09-03, godz. 13:20 • Dopóki jestem / For As Long As I Live Producent / Producer: Studio Reportażu i Dokumentu PR Autorzy / Authors: Patrycja Gruszyńska-Ruman, Magdalena Balcerak Realizatorzy / Sound producers: Magda ... » więcej 2014-09-03, godz. 16:37 • Echo pękniętych strun. Ścieżkami Ukraińskich Kobziarzy. / The Echo of Broken Strings. The Paths of Ukrainian Kobzars. Producent / Producer: National Radio Company of Ukraine / Channel Promin Autorzy / Authors: Volodymyr Noskov, Olga Ivanova Realizatorzy / Sound producers: ... » więcej 2014-09-03, godz. 13:13 • Eli Lama azavtani Producent / Producer: PR PiK Autorzy / Authors: Żaneta Walentyn Realizatorzy / Sound producers: Marek Rzepa Czas trwania utworu / Running time: 25'29'' ... » więcej 2014-09-03, godz. 11:46 • Gangsterskie sprawy Warszawy - książę Srebrny Śledź / Silver Herring Producent / Producer: PR RDC Autorzy / Authors: Marek Miśko Realizatorzy / Sound producers: Marek Miśko Czas trwania utworu / Running time: 09'04 Pod k ... » więcej 2014-09-03, godz. 11:24 • Historie rodzinne / Family Stories Producent / Producer: Marta Rebzda / Producent niezależny Autorzy / Authors: Marta Rebzda Realizatorzy / Sound producers: Michał Jankowski Czas trwania utworu ... » więcej 2014-09-03, godz. 13:09 • Japonia na wyciągnięcie sznura / Japan Within the Reach of a Rope Producent / Producer: PR Opole Autorzy / Authors: Adrian Chimiak, Magdalena Szybińska Realizatorzy / Sound producers: Adrian Chimiak Czas trwania utworu / ... » więcej
123