Poniedziałek, 26 października 2020 r.   Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana / Uruchomiono odbudowany po wojnie nadajnik w Toruniu (1947)
Polskie Radio PiK » Konkursy
Ogłoszenie własne nadawcy

"Budzimy emocje" - regulamin

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Budzimy emocje – graMY z WAMI” (zwanym dalej Konkursem).
3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Konkursie będą przekazywane na antenie stacji radiowej na portalu internetowym www.radiopik.pl, na profilach w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) należących do Organizatora.
4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody

5. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać na adres magazyn@radiopik.pl zdjęcie plakatu reklamowego plakatu/billboardu/citilightu lub innych nośników z najnowszej kampanii reklamowej Polskiego Radia PiK wraz z odpowiedzią na pytanie: kim są dziennikarze Polskiego Radia PiK przedstawieni w kampanii i jakie prowadzą audycje? Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć.
8. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
11. O wygranej i sposobie przekazania nagrody uczestnik jest informowany drogą elektroniczną lub telefoniczną przez osobę prowadzącą Konkurs lub osobę z nim współpracującą. W celu odebrania nagrody laureat Konkursu zobowiązany jest udostępnić prowadzącemu Konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu kontaktowego najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
12. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do niej nie może być przeniesione na inną osobę.

III. Wyłonienie laureata Konkursu

13. Codziennie nagrodą główną w Konkursie są słuchawki bezprzewodowe z limitowanej serii Polskiego Radia PiK, parasol z limitowanej serii Polskiego Radia PiK o łącznej wartości do 100,00 złotych netto oraz plakat z kampanii reklamowej z autografami.
14. Dodatkowo, codziennie przyznane zostanie jedno wyróżnienie, w którym nagrodą jest kubek termiczny z limitowanej serii Polskiego Radia PiK.
15. Laureatem konkursu zostanie osoba, która prześle najciekawsze zdjęcie wraz z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe wraz z wymaganym Załącznikiem nr 1.
16. Konkurs trwa od 9 października do 23 października 2020 r. w audycji PiKtogramy, od poniedziałku do piątku, 09:00 – 12:00.
17. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.

IV. Prawa autorskie

18. Przesłanie przez Uczestnika prac, mających charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 w celu wzięcia udziału w Konkursie, jest jednoznaczne z posiadaniem przez Uczestnika ważnego tytułu prawnego do rzeczonych materiałów w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie, oraz że nadesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich i zostały przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych twórców.
19. W przypadku, gdy dostarczone materiały naruszają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub naruszają inne prawa osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik, który zobowiązuje się naprawić Organizatorowi szkody poniesione na skutek ich użycia w zakresie wynikającym z Regulaminu.
20. W przypadku nadesłania większej ilości prac wybór materiałów do wykorzystania przez Organizatora oraz zakres takiego wykorzystania należy wyłącznie do Organizatora.

V. Licencja niewyłączna

21. Przesłanie przez Uczestnika prac w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do eksploatacji rzeczonych materiałów na czas nieoznaczony.
22. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z wyszczególnieniem zamieszczenia utworów na portalach internetowych oraz na profilach w mediach społecznościowych Organizatora.
23. Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu materiałów (dotyczy materiałów graficznych), w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

VI. Dane osobowe

24. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
25. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.
26. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.
27. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
28. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
29. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.
30. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
31. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
32. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
33. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
e-mail: arnold.partner@gmail.com

VII. Postanowienia końcowe

34. Udziału w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodą na jego stosowanie.
35. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.