Środa, 08 kwietnia 2020 r.   Imieniny: Cezaryny, Dionizego, Julii
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz,

zaprasza do składania ofert


na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdań rocznych z badania tych sprawozdań. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.


I. Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Konieczność uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.
4. Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą Radio PiK S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
5. Badanie musi być zakończone do 23 marca 2020 r., włącznie z przekazaniem pisemnego sprawozdania. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 13.09.2019 r., do godziny 14:30 kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:
1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki;
2. oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
3. oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
4. oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
5. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania , obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta, wpisaną na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;
6. Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
7. Oświadczenie poświadczające doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie za okres ostatnich 3 lat zawarte w formularzu;
8. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
9. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
10. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
11. Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

III. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – waga 85%

Cena musi obejmować pełne wynagrodzenie oferenta za dwuletnie badanie sprawozdania, w tym wszystkie wydatki, które poniesie Spółka w związku z badaniem (w tym: koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie, koszty uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Walnych Zgromadzeniach Spółki ).

Do obliczenia punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór
(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 85 = wartość punktowa w kryterium cena.
Najwyższą liczbę punktów 85 w danym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuję najtańszą cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

2. Pozycja oferenta na rynku usług audytorskich – waga kryterium 5 %
Oferent wskaże wartość prawidłowo wykonanych usług badania sprawozdań finansowych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego publikacje niniejszego ogłoszenia.

Oferenci w przedmiotowym kryterium mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
-jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto do 30 tysięcy złotych otrzyma 0 punktów,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 30 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych otrzyma 2 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych otrzyma 4 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 60 tysięcy złotych otrzyma 5 punktów.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o wartości wykonanych usług badania sprawozdań finansowych.

3. Doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka, przez osoby bezpośrednio wykonujące badanie – waga kryterium 10 %.

Oferenci mogą otrzymać w danym kryterium maksymalnie 10 punktów. Oferent jest zobligowany przekazać wykaz osób, które będą realizować usługę wraz z podaniem doświadczenia danej osoby w badaniu sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji za okres ostatnich 3 lat przed publikacją niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli osoba lub osoby, które będą bezpośrednio wykonywać badanie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały:
- co najmniej 1 badanie oferent otrzyma 1 punkt,
- 2 badania – 3 punkty
- 3 badania – 5 punktów
- 4 badania – 7 punktów
- 5 badań – 9 punktów
- 6 badań i więcej – 10 punktów.
Decydować będzie suma punktów wynikających z doświadczenia każdej z osób wchodzących w skład zespołu
4. Punkty z trzech kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów z najkorzystniejszą ceną.

IV. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A.”, najpóźniej do 25.09.2019 r. w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2019 r. przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki o godzinie 16:00 bez obecności oferentów.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca września 2019 roku. O wyniku postępowania ofertowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Z wybranym przez Radę Nadzorcza wykonawcą zarząd Spółki zawrze umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A. za lata obrotowe 2017 i 2018

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami badania tych sprawozdań. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmąaudytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

I. Warunki przeprowadzenia badania:

Miejsce: siedziba Spółki.

1.Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

2.Konieczność uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.

3.Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą Radio PiK S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień31 grudnia 2017 roku.

4.Badanie musi być zakończone do 23 marca 2018 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

5.Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 31 sierpnia 2017 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście wsiedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:

informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;

oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności;

Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe oraz za sporządzenie pisemnych opinii obadanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta, wpisaną na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;

Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

Oświadczenie poświadczające doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie za okres ostatnich 3 lat zawarte w formularzu;

Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

III. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – waga 85%

Cena musi obejmować pełne wynagrodzenie oferenta, w tym wszystkie wydatki, które poniesie Spółka w związku zbadaniem (w tym: koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie, koszty uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Walnych Zgromadzeniach Spółki ).

Do obliczenia punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór

(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 85 = wartość punktowa w kryterium cena.

Najwyższą liczbę punktów 85 w danym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuję najtańszą cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

2. Pozycja oferenta na rynku usług audytorskich – waga kryterium 5 %

Oferent wskaże wartość prawidłowo wykonanych usług badania sprawozdań finansowych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego publikacje niniejszego ogłoszenia.

Oferenci w przedmiotowym kryterium mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

-jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto do 30 tysięcy złotych otrzyma 0 punktów,

- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 30 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych otrzyma 2 punkty,

- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych otrzyma 4 punkty,

- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 60 tysięcy złotych otrzyma 5 punktów.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o wartości wykonanych usług badania sprawozdań finansowych.

3. Doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka, przez osoby bezpośrednio wykonujące badanie – waga kryterium 10 %.

Oferenci mogą otrzymać w danym kryterium maksymalnie 10 punktów. Oferent jest zobligowany przekazać wykaz osób, które będą realizować usługę wraz z podaniem doświadczenia danej osoby w badaniu sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji za okres ostatnich 3 lat przed publikacją niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli osoba lub osoby, które będą bezpośrednio wykonywać badanie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały:

- co najmniej 1 badanie oferent otrzyma 1 punkt,

- 2 badania – 3 punkty

- 3 badania – 5 punktów

- 4 badania – 7 punktów

- 5 badań – 9 punktów

- 6 badań – 10 punktów.

Decydować będzie suma punktów wynikających z doświadczenia każdej z osób wchodzących w skład zespołu

4. Punkty z trzech kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów z najkorzystniejszą ceną.

IV. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Radia PiK S.A.”, najpóźniej do 12 września 2017 r. wsekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza iKujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi 15 września 2017 r. przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki o godzinie 16:30 bez obecności oferentów.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca września 2017 roku. O wyniku postępowania ofertowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Z wybranym przez Radę Nadzorcza wykonawcą zarząd Spółki zawrze umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018.

Składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii z raportem badania tego sprawozdania

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Dopuszczalne jest wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum, na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

I. Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Konieczność uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.
4. Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą "Radio PiK" S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Badanie musi być zakończone do 25 marca 2017 r., włącznie z przekazaniem opinii
i raportu biegłego rewidenta.
6. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 25 sierpnia 2016 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
3. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;
4. Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
5. Dokumenty poświadczające doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę bezpośrednio wykonującą badanie za okres ostatnich 3 lat, a także dokumenty potwierdzające pozycje na rynku zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert.
6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
7. Wykaz badanych podmiotów

III. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – waga 85%

Cena musi obejmować pełne wynagrodzenie oferenta, w tym wszystkie wydatki, które poniesie Spółka w związku z badaniem (w tym koszty dojazdu i pobytu osób wykonujących badanie),

Do obliczenia punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór
(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 85 = wartość punktowa w kryterium cena.
Najwyższą liczbę punktów 85 w danym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuję najtańszą cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

2. Pozycja oferenta na rynku usług audytorskich – waga kryterium 5 %
Oferent wskaże wartość prawidłowo wykonanych usług badania sprawozdań finansowych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego publikacje niniejszego ogłoszenia.

Oferenci w przedmiotowym kryterium mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
-jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto do 30 tysięcy złotych otrzyma 0 punktów,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 30 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych otrzyma 2 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych otrzyma 4 punkty,
- jeżeli oferent wykaże wykonanie usług na kwotę brutto powyżej 60 tysięcy złotych otrzyma 5 punktów.

Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych usług badania sprawozdań finansowych i kserokopię poświadczeń (referencji) potwierdzających, że usługi zostały wykonane prawidłowo.

3. Doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka osób bezpośrednio wykonujących badanie – waga kryterium 10 %.

Oferenci mogą otrzymać w danym kryterium maksymalnie 10 punktów. Oferent jest zobligowany przekazać wykaz osób, które będą realizować usługę wraz z podaniem doświadczenia danej osoby w badaniu sprawozdań finansowych spółek radiofonii i telewizji za okres ostatnich 3 lat przed publikacją niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli dane osoby, które będą bezpośrednio wykonywać badanie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających publikację ogłoszenia wykonały:
- co najmniej 1 badanie oferent otrzyma 1 punkt,
- 2 badania – 3 punkty
- 3 badania – 5 punktów
- 4 badania – 7 punktów
- 5 badań – 9 punktów
- 6 badań – 10 punktów.
4. Punkty z trzech kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów z najkorzystniejszą ceną.

IV. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”, najpóźniej do 2 września 2016 r. godz.15.00 w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki 5 września 2016 r. o godz.16.30 bez obecności oferentów.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca września 2016 roku. O wyniku postępowania ofertowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii z raportem badania tego sprawozdania

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz, działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Dopuszczalne jest wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum, na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

I. Warunki przeprowadzenia badania:
1.Miejsce: siedziba Spółki.
2.Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3.Możliwość uczestnictwa biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, o ile organy te wyrażą taką wolę.
4.Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą "Radio PiK" S.A. przeprowadzi wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
5.Badanie musi być zakończone do 25 marca 2016 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6.Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 31 lipca 2015 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: sekretariat@radiopik.pl lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30.

II. Oferta powinna zawierać:
1.Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz ocenę własnej pozycji na rynku usług audytorskich;
2.Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
3.Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;
4.Skład zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
5.Dokumenty poświadczające doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka przez osobę bezpośrednio wykonującą badanie;
6.Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
7.Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”, najpóźniej do 25 sierpnia 2015 r. w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Komunikat dotyczący pierwszego etapu konkursu na Kandydata na Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia PiK S.A.

Rada Nadzorcza Radia PiK S.A. otrzymała cztery zgłoszenia do konkursu na Kandydata na Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia PiK S.A.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu 25 marca 2015 r., na podstawie §7 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio - Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej z dnia 18 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1565 z późn. zm.), postanowiła:
1. Dopuścić kandydatury panów Michała Jagodzińskiego i Cezarego Wojtczaka do II etapu konkursu.
2. Wezwać panie Grażynę Rakowicz oraz Małgorzatę Stawicką do uzupełnienia zgłoszeń.

Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz ogłasza konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 24 marca 2015 r. o godz. 15:00