Piątek, 20 września 2019 r.   Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska pracy

Rekrutacja na stanowisko: Dziennikarz-reporter (Toruń i okolice)

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna poszukuje kandydatów na stanowisko: Dziennikarz - reporter
Miejsce pracy: Toruń i okolice
Od kandydatów oczekujemy:
Doświadczenia dziennikarskiego, samodzielności, kreatywności, dyspozycyjności. Prawo jazdy i samochód będą dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• Umowę o współpracy/ umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Pracę w renomowanej spółce o stabilnej pozycji.

Zgłoszenia z CV oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej rekrutacje@radiopik.pl, w terminie do dnia 23 września 2019 umieszczając w tytule hasło: „dziennikarz-reporter”.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polskie Radio-Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz”.

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50
REGON: 090449804
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4. Dane nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
email: arnold.partner@gmail.com

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Zarząd "Radia PiK" S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
I Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz.

II Określenie stanowiska:
Główny Księgowy w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego – wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe o profilu ekonomiczno-finansowym oraz 3 lata stażu w księgowości na stanowisku kierowniczym,
5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko Głównego Księgowego szczególnie preferowane będą osoby:
1. posiadające wykształcenie wyższe, certyfikaty zawodowe z dziedziny finansów: ACCA, biegły rewident i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych.
2. znajomość aktualnych regulacji prawnych, w szczególności w zakresie ubezpieczenia ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej.
3. doświadczenie na podobnym kierowniczym stanowisku w spółkach medialnych.
4. znajomość programu „ENOVA” .

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w zadaniowym systemie czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
• pomieszczenie biurowe znajduje się na drugim piętrze – brak windy,

V Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska Głównego Księgowego w „Radiu PiK” S.A. są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
1) List motywacyjny;
2) Curriculum vitae;
3) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
4) Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
6) Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „Radio PiK” S.A.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 3 - 6muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VI Miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt V. w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Radiu PiK S.A.”.
Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
Zamkniętą kopertę wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie lub recepcji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 48-50, 85-006 Bydgoszcz, w godzinach 8:00 – 15:00 w terminie do 2 września 2019 r. do godziny 15:00. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

VII Pozostałe zobowiązania:
Radio PiK S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.
Kandydaci, których oferty zostaną wybrane są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. Spółka kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami. Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o zabranie kopii świadectw ukończenia szkół oraz uzyskanych certyfikatów zawodowych oraz świadectw pracy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 września 2019 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polskie Radio-Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz”.
INFORMACJA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50
REGON: 090449804
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4. Dane nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
email: arnold.partner@gmail.com

Rekrutacja na stanowisko: Dziennikarz - reporter (Brodnica i okolice)

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna poszukuje kandydatów na stanowisko:
Dziennikarz - reporter

Miejsca pracy: Brodnica i okolice

Od kandydatów oczekujemy:
Doświadczenia dziennikarskiego, samodzielności, kreatywności, dyspozycyjności, prawa jazdy i samochodu.
Oferujemy:
• Umowę o współpracy/ umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Pracę w renomowanej spółce o stabilnej pozycji.

Zgłoszenia z CV oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej rekrutacje@radiopik.pl, umieszczając w tytule hasło: „dziennikarz-reporter”.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polskie Radio-Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz”.

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50
REGON: 090449804
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4. Dane nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
email: arnold.partner@gmail.com